Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/75/2015 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/150/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Imielin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515), w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2015 roku, poz. 139)

Rada Miasta Imielin
uchwala :

§ 1.

Dokonać zmian w załączniku do Uchwały nr XXXVI/150/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2009 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Imielin polegających na:

1. usunięciu w § 25 w całości ust.6 i 7

2. usunięciu w § 26 ust.5 i zmianie numeracji ust.6 na ust.5

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe