Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, lub kluby dziecięce na terenie miasta Imielin

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 60 ust.2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz.1457)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać podmioty, które:

1. prowadzą na terenie miasta Imielin niepubliczny żłobek, lub klub dziecięcy,

2. posiadają zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Imielin,

3. złożą wniosek o udzielene dotacji celowej w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

§ 2.

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać :

1)imię i nazwisko, lub nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2)nazwę i siedzibę żłobka, lub klubu dziecięcego,

3)numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Imielin,

4)planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku, lub klubie dziecięcym,

5)nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6)zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach danych wymienionych w punktach 1-5 niniejszego paragrafu,

7)oświadczenie, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

§ 3.

1. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie sprawowania opieki nad dzieckiem do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

2. Dotacja nie może być wykorzystana na wydatki związane z wyżywieniem oraz na inwestycje, remonty, modernizacje, a także zakup środków trwałych.

§ 4.

Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w kwocie 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy) miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§ 5.

Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce w kwocie 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100 groszy) miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

§ 6.

1. Podmiot ubiegający się o dotację przedkłada w terminie do 5 dnia następnego miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z wykazem dzieci objętych opieką w żłobku, lub klubie dziecięcym. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1.

2. Dotację przekazuje się w transzach miesięcznych w wysokości uzależnionej od liczby dzieci objętych opieką w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy, do 15 dnia następnego miesiąca na wniosek złożony przez Dotowanego. W przypadku złożenia przez Dotowanego wniosku po 5 dniu roboczym danego miesiąca transza dotacji zostanie przekazana w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.

3. Wniosek o wypłatę dotacji za miesiąc grudzień należy złożyć do 15 grudnia danego roku. Dotacja za miesiąc grudzień danego roku będzie przekazywana do 31 grudnia danego roku.

§ 7.

1. Do dotacji udzielanej na 2016 rok nie stosuje się terminu składania wniosków, o którym mowa w § 1 ust. 3.

2. Warunkiem uzyskania dotacji na 2016 rok jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacja celowa podlega wykorzystaniu do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Podmiot prowadzący żłobek, lub klub dziecięcy zobowiązany jest do rozliczenia dotacji za dany rok w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji celowej stanowi załącznik nr 2.

3. W przypadku zakończenia działalności przez żłobek, lub klub dziecięcy w trakcie roku kalendarzowego, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji.

4. Zasady zwrotu dotacji reguluje ustawa o finansach publicznych.

§ 9.

Szczegółowe warunki udzielania i rozliczania dotacji celowej będzie określać umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy prowadzącym żłobek, lub klub dziecięcy a miastem Imielin.

§ 10.

1. Traci moc Uchwała Nr XXVII/171/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotow prowadzących klub dziecięcy na terenie miasta Imielin.

2. Umowy o dotację zawarte na podstawie uchwały określonej w ust. 1 zachowują swoją ważność.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 października 2015 r.

……………………………………….

Pieczątka podmiotu (żłobka lub klubu dziecięcego)

………………………………………

miejscowość i data

WNIOSEK O WYPŁATĘ TRANSZY DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3
za miesiąc …………………… roku

1. Nazwa i adres podmotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy *

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Nazwa i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego *

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

3. Liczba dzieci ogółem w klubie dziecięcym w miesiącu …………………….. roku
objętych opieką ...................

Wykaz dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym * :

L.p.

Imię i nazwisko dziecka

4. Wysokość wnioskowanej transzy dotacji : kwota …............ złotych (słownie: ....................)

( ................. x ................)

liczba dzieci kwota dotacji na jedno dziecko

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

……………………………………………….

Podpis składającego wniosek /Dotownego

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 października 2015 r.

……………………………………….

Pieczątka podmiotu (żłobka lub klubu dziecięcego)

………………………………………

miejscowość i data

ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ
OTRZYMANEJ NA DOFINANSOWANIE SPRAWOWANIA
OPIEKI NAD DZIEĆMI W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM * W ………………. ROKU

1. Dane o organie prowadzącym ( nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek, lub klub dziecięcy *)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Dane o żłobku, lub klubie dziecięcym *

nazwa i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego *

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Dane o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym:

l.p.

miesiąc

Liczba dzieci objętych opieką

Kwota dotacji

otrzymanej

wykorzystanej

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

ogółem

4. Rozliczenie wykorzystania dotacji

Dotacja celowa otrzymana z budżetu miasta Imielin w wysokości ……....……………..została wykorzystana na:

L.p.

Rodzaj wydatku oraz dokument, na podstawie którego dokonano wydatku

Kwota, w jakiej płatność dofinansowano ze środków dotacji celowej

1.

2.

3.

4.

5.

Ogółem

Kwota niewykorzystanej dotacji

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie w rozliczeniu dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

…………………………………………..

data i podpis składającego rozliczenie

Załączniki:

/kopie rachunków potwierdzone za zgodnośc z oryginałem/

1.

2.

3.

* niepotrzebne skreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe