Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 66/VIII/2015 Rady Gminy Irządze

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 33/IV/2015 z dnia 12 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2015r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. r. poz. 1515 ) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z póżn zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.poz. 849 z póżn.zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym tekst jednolity (Dz.U. z 2013r, poz. 465 z póżn. zm). art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 poz.749 .) art.4 ust.1 art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych( tekst jednolity Dz.U. z 2011r Nr.197poz.1172 z późn. zm .) Rada Gminy Irządze uchwala co następuje :

§ 1. §1. Zmienia się zapis w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr 33/IV/2015 Rady Gminy Irządze z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Wojciech Ledwoch


Załącznik do Uchwały Nr 66/VIII/2015
Rady Gminy Irządze
z dnia 29 października 2015 r.

Wykaz sołtysów - inkasentów

L.p.

Nazwa Sołectwa

Imię i nazwisko

Wysokość prowizji

1.

Irządze

Małgorzata Bożek

7 %

2.

Sadowie

Lucjanna Siwek

7 %

3.

Wilgoszcza

Mariusz Sikora

7 %

4.

Witów

Janusz Cudak

7 %

5.

Woźniki

Beata Kaczmarczyk

7 %

6.

Zawada Pilicka

Leszek Ciszewski

7 %

7.

Zawadka

Damian Kozłowski

7 %

8.

Bodziejowice

Henryk Barczyk

7 %

9.

Mikołajewice

Grzegorz Piec

7 %

10.

Wygiełzów

Anna Ciplak

7 %

11.

Wilków

Danuta Borówka

7 %

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe