Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 12.114.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515; ze zmianami) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885: ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 3.028.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 71, 675, 1191, 2332, 2333, 2782, 2783, 3300, 4055, 4056, 4057, 4672) dokonuje się następujących zmian

DOCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

189.200

DZIAŁ

T R E Ś Ć

Zwiększ

010

Rolnictwo i łowiectwo

15.000

- dochody bieżące

15.000

w tym: środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł + 15.000

600

Transport i łączność

167.000

- dochody bieżące

167.000

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy + 167.000

852

Pomoc społeczna

7.200

- dochody bieżące

7.200

w tym: wpływy z usług opiekuńczych zwykłych + 7.200

PRZYCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

25.000

902

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

25.000

WYDATKI

OGÓŁEM

W ZŁ

309.632,50

95.432,50

Dz.

Rozdz.

T R E Ś Ć

Zwiększ

Zmniejsz

600

Transport i łączność

227.000

60016

Drogi publiczne gminne

30.000

- wydatki majątkowe

30.000

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 30.000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

197.000

- wydatki bieżące

197.000

tym; wydatki jednostek budżetowych + 197.000

- związane z realizacją ich statutowych zadań + 197.000

750

Administracja publiczna

3.267

75023

Urząd Gminy

3.267

- wydatki bieżące

3.267

w tym; wydatki jednostek budżetowych + 3.267

z tego: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości + 3.267

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

11.756,50

11.756,50

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

11.756,50

11.756,50

- wydatki bieżące

11.756,50

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 11.756,50

z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań -11.756,50

- wydatki majątkowe

11.756,50

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 11.756,50

801

Oświata i wychowanie

22.000

80110

Gimnazja

22.000

- wydatki bieżące

22.000

w tym: wydatki jednostek budżetowych + 22.000

z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 22.000

852

Pomoc społeczna

65.676

85216

Zasiłki stałe

65.676

wydatki bieżące

65.676

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 65.676

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

12.609

85415

Pomoc materialna dla uczniów

12.609

- wydatki bieżące

12.609

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych + 12.609

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18.000

18.000

90002

Gospodarka odpadami

18.000

18.000

- wydatki bieżące

18.000

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 18.000

z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań -18.000

- wydatki majątkowe

- z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 18.000

926

Kultura fizyczna

15.000

92601

Obiekty sportowe

15.000

- wydatki bieżące

15.000

w tym: wydatki jednostek budżetowych + 15.000

z tego; związane z realizacją ich statutowych zadań + 15.000

§ 2. 1. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiący " Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w zł "otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej stanowiący "Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok"otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 881.160,59 zł która zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 881.160,59 zł"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mateusz Kluba


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12.114. 2015
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 października 2015 r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok

Dz.

Rozdz.

Dotacja celowa na zadania bieżące

Dotacja celowa inwestycyjna

Dotacja podmiotowa

754

75412

15.055

26.756,50

-

851

85154

75.596

-

-

900

90001

-

7.500

-

900

90002

-

18.000

-

R A Z E M

90.651

52.256,50

-


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12.114. 2015
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 października 2015 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w

Paragraf

T R E Ś Ć

Przychody

Rozchody

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWNAIEM NOEDOBOPRU BUDŻETOWEGO

2.365.709,35

3.246.869,94

902

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

617.842

950

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

905.673,35

952

Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych

842.194

962

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

25.000

963

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.013.774,94

992

Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych

2.208.095


Uzasadnienie

Projekt uchwały ujmuje konieczne zmiany w budżecie pozwalające na terminowe realizowanie zobowiązań gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe