Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Łękawica

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie uchylenia uchwały nr X/79/15 Rady Gminy Łękawica z dnia 9 września 2015r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ), art. 221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Łękawica uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę nr X/79/2015 Rady Gminy Łękawica z dnia 9 września 2015r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pielesz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe