Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 115\VIII\2015 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z póżn. zm.), Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa wysokość opłat za usunięcie pojazdów w trybie art. 130a ust. 1 i 2 w/w ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, opłat za przechowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku, o którym mowa w art. 130a ust. 2a tej ustawy.

§ 2.

Ustala się następujące wysokości opłat brutto za usunięcie pojazdu z drogi:

Lp

Rodzaj pojazdu

Opłata w

1.

rower lub motorower

88,00

2.

motocykl

187,00

3.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w tym:


380,00

a)

pojazd silnikowy

b)

przyczepa lekka

c)

przyczepa inna niż lekka

4.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, w tym:

525,00

a)

pojazd silnikowy

b)

Przyczepa

5.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t, w tym:750,00

a)

pojazd silnikowy

b)

Przyczepa

6.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym:

1010,00

a)

pojazd silnikowy

b)

Przyczepa

7.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne, w tym:


1350,00

a)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

b)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

c)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

d)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.

§ 3.

Ustala się następujące wysokości opłat brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu:

Lp

Rodzaj pojazdu

Opłata w

1.

rower lub motorower

15,00

2.

motocykl

21,00

3.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w tym:


33,00

a)

pojazd silnikowy

b)

przyczepa lekka

c)

przyczepa inna niż lekka

4.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, w tym:


41,00

a)

pojazd silnikowy

b)

Przyczepa

5.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t, w tym:


63,00

a)

pojazd silnikowy

b)

Przyczepa

6.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, w tym:


113,00

a)

pojazd silnikowy

b)

przyczepa

7.

pojazd przewożący materiały niebezpieczne, w tym:

171,00

a)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

b)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

c)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

d)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.

§ 4.

1. Stawki opłat wskazane w §2 i §3 zawierają podatek VAT.

2. Stawki określone w §2 stanowią również wysokość kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po dokonaniu podłączenia holu lub załadunku pojazdu.

3. W przypadku odstąpienia od usunięcia przed podłączeniem holu lub załadunkiem pojazdu stawkę określoną w §2 obniża się o 50 %.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 497/XXX/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Cyrulik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe