Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 116/VIII/2015 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 443/XXX/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), w związku z art. 30 ust. 6, 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tj. Dz.U. z 2014, poz. 416 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 443/XXX/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki", zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w uchwale, w różnej liczbie i przypadku wyrazy "Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki";

2) w § 1 załącznika do uchwały pkt 1 w brzmieniu: "1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)," otrzymuje brzmienie: "1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,";

3) w § 1 załącznika do uchwały pkt 3 w brzmieniu: "3) szkole - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki," otrzymuje brzmienie: "3) szkole - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki,";

4) w § 3 załącznika do uchwały ust. 6 w brzmieniu: "6. Starosta Lubliniecki może ustalić dodatek również nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły. W przypadku przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów traci on prawo do dodatku motywacyjnego nauczycielskiego." otrzymuje brzmienie: "6. Starosta Lubliniecki może ustalić dodatek również nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.";

5) w § 3 załącznika do uchwały ust. 9 w brzmieniu: "9. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje się w wysokości od 2% do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego." otrzymuje brzmienie: "9. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości od 3% do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.";

6) w § 3 załącznika do uchwały uchyla się ust. 10 w brzmieniu: "10. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje się w wysokości od 5% do 25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego." ;

7) w załączniku do uchwały dodaje się § 4a w brzmieniu: "1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, stanowisko kierownika szkolenia praktycznego, opiekuna stażu lub wychowawcy klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko lub funkcja

Stawka dodatku funkcyjnego (PLN)

1.

Dyrektor zespołu szkół

1 600,00

2.

Wicedyrektor zespołu szkół

800,00

3.

Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

1 800,00

4.

Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

1 000,00

5.

Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego

1 700,00

6.

Wicedyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego

900,00

7.

Dyrektor publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej

1 200,00

8.

Wicedyrektor publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej

800,00

9.

Kierownik szkolenia praktycznego

600,00

10.

Opiekun stażu

50,00

11.

Wychowawca klasy

100,00

2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi oddzielnie za każdą sprawowaną funkcję lub zajmowane stanowisko, niezależnie od tego, ile stanowisk lub funkcji sprawuje.".

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Cyrulik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe