Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/82/15 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy

34.620.574,97 zł

wydatki budżetu gminy

34.854.989,97 zł

deficyt budżetu

234.415,00 zł

- źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 234.410,79 zł oraz z wolnych środków w wysokości 4,21 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody

3.499.672,00 zł

Rozchody

3.265.257,00 zł

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2015 roku zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/82/15
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 października 2015 r.

Dochody

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

6 779,00

-

dochody bieżące

6 779,00

-

opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

6 779,00

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 000,00

-

dochody bieżące

10 000,00

-

opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach

10 000,00

RAZEM

16 779,00

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/82/15
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 października 2015 r.

Wydatki

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 000,00

80148

Stołówki szkolne

10 000,00

-

wydatki bieżące z tego:

10 000,00

-

wydatki jednostek budżetowych

10 000,00

-

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

-

851

OCHRONA ZDROWIA

6 779,00

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6 779,00

-

wydatki bieżące z tego:

6 779,00

-

dotacje na zadania bieżące

6 500,00

-

wydatki jednostek budżetowych

279,00

-

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

150,00

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

129,00

-

RAZEM

16 779,00

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/82/15
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 października 2015 r.

Wydatki majątkowe 2015 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Ogółem

Źródła finansowania

Środki własne

Pożyczka z WFOŚiGW

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje

Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa jako wkład krajowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.

50 000,00

50 000,00

-

-

-

2.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.

1 050 000,00

302 073,00

194 411,00

-

553 516,00

3.

600

60014

Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.

65 162,00

65 162,00

-

-

-

4.

600

60014

Przebudowa drogi powiatowej ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach.

10 000,00

10 000,00

-

-

-

5.

600

60016

Modernizacja dróg gminnych I i II etap w tym: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Myśliwskiej w Godziszce, ulicy Bielskiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych oraz przebudowa ul. Woźnej i dróg z nią powiązanych funkcjonalnie w Buczkowicach.

1 290 673,00

1 095 720,00

-

194 953,00

-

6.

600

60016

Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach

44 280,00

44 280,00

-

-

-

7.

600

60095

Zakup wiaty przystankowej do Godziszki.

6 580,50

6 580,50

-

-

-

8.

600

60095

Zakup wiaty przystankowej do Rybarzowic.

7 200,00

7 200,00

-

-

-

9.

700

70005

Zakup gruntu w Rybarzowicach na ul. Łodygowskiej

4 000,00

4 000,00

-

-

-

10.

710

71035

Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach

100 000,00

100 000,00

-

-

-

11.

710

71035

Modernizacja oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.

6 150,00

6 150,00

-

-

-

12.

710

71035

Dobudowa punktów oświetleniowych na cmentarzu komunalnym w Godziszce.

34 600,00

34 600,00

-

-

-

13.

750

75023

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.

400 000,00

100 000,00

-

-

300 000,00

14.

758

75818

Rezerwa.

85 742,00

85 742,00

-

-

-

15.

801

80101

Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Buczkowicach.

1 030 000,00

700 000,00

-

330 000,00

-

16.

801

80101

Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce.

0,00

0,00

-

-

-

17.

801

80101

Wykonanie instalacji wentylacyjnej na sali gimnastycznej w ZSPiG Rybarzowice. /II etap/

2 700,00

2 700,00

-

-

-

18.

801

80114

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ZOSiP.

5 200,00

5 200,00

19.

801

80148

Zakup zmywarki do ZSPiG w Rybarzowicach.

5 320,00

5 320,00

-

-

-

20.

801

80148

Zakup szatkownicy do warzyw do ZSPiG w Rybarzowicach.

5 226,00

5 226,00

-

-

-

21.

801

80148

Zakup pieca gazowego na stołówkę do ZSPiG w Godziszce

5 100,00

5 100,00

22.

801

80148

Zakup zmywarki do ZSO w Buczkowicach

10 700,00

10 700,00

-

-

-

23.

900

90005

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie OZE etap I i II.

50 000,00

50 000,00

-

-

-

24.

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice .

24 108,00

24 108,00

25.

921

92109

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Rybarzowicach (DL)

10 000,00

10 000,00

-

-

-

26.

921

92116

Dotacja celowa dla biblioteki na zakup nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Kraszewski komputery dla bibliotek"

4 500,00

4 500,00

27.

926

92601

Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice.

250 000,00

250 000,00

-

-

-

28.

926

92601

Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej.

10 000,00

10 000,00

-

-

-

RAZEM

4 567 241,50

2 994 361,50

194 411,00

524 953,00

853 516,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/82/15
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 października 2015 r.

Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji
/w zł i gr/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

704 309,00

-

412 391,06

600

60004

Powiat Bielski

139 978,00

750

75095

Gmina Bielsko-Biała (§2319)

2 018,00

801

80104

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Oświaty

-

-

76 000,00

801

80104

Urząd Miejski w Szczyrku

26 000,00

801

80104

Urząd Gminy Wilkowice

98 000,00

852

85212

Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)

-

-

212,00

852

85213

Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)

-

-

82,62

852

85216

Śląski Urząd Wojewódzki (zwrot dotacji dokonany przez podopiecznych z tytułu świadczeń otrzymanych z GOPS)

-

-

5 680,44

851

85158

Gmina Bielsko-Biała - OPPA

-

-

16 420,00

900

90095

Gmina Bielsko-Biała

48 000,00

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury

414 809,00

-

-

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna

289 500,00

-

-

- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. Dotacja celowa dla biblioteki na zakup nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Kraszewski komputery dla bibliotek")

4 500,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

-

-

410 885,00

630

63003

Zadania w zakresie turystyki

2 000,00

754

75412

Ochotnicze straże pożarne

-

-

174 285,00

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-

-

73 500,00

921

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

-

-

34 000,00

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

-

-

127 100,00

OGÓŁEM

704 309,00

-

827 776,06

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe