Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/225/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 4 ust. 1 pkt 13, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządnie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 1, 4 pkt 1a, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala

§ 1. Zatwierdzić ,,Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchylić Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXIX/820/14 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych, które wybudowały przyłącza do kanalizacji sanitarnej z dniem uprawomocnienia się Uchwały j.w.

§ 3. Do wniosków o dotację złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XI/225/2015
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 października 2015 r.

Zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

I. Przepisy ogólne:

1. Ilekroć w niniejszych ,,Zasadach,, jest mowa o:

- wniosku - rozumie się przez to pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków określonych w niniejszych ,,Zasadach,, w celu otrzymania dotacji;

- dotacji - rozumie się przez to wypłatę z budżetu Gminy środków na pokrycie części kosztów związanych z inwestycją polegającą na budowie podłączenia;

- podłączeniu - rozumie się odcinek rurociągu leżący między budynkiem a granicą nieruchomości, a także na odcinku pomiędzy granicą nieruchomości a wybudowaną kanalizacją sanitarną;

- nieruchomości - rozumie się przez to:

a) teren położony na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, którego Wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiada stosowny tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych;

b) teren położony na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, którego Wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiada stosowny tytuł prawny do nieruchomości, a jest to obszar niezbędny do wybudowania podłączenia;

c) teren położony na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, który należy do Gminy lub Skarbu Państwa;

- Wnioskodawcy - rozumie się przez to osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości;

- Gminie - rozumie się przez to Gminę Dąbrowa Górnicza;

- umowie o udzielenie dotacji - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą, mającą na celu określenie warunków przyznania oraz sposobu udzielenia i rozliczenia dotacji;

- odbiorcy ścieków - rozumie się przez to Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej

II. Warunki udzielenia dotacji celowej:

1. Dotację udziela się na częściowe pokrycie kosztów budowy podłączenia, wybudowanego w związku z realizowaną przez Gminę inwestycją budowy sieci kanalizacyjnej.

2. O dotację na częściowe pokrycie kosztów budowy podłączenia mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) wybudowały podłączenia w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 maja 2016 roku;

b) zawarły umowę z odbiorcą ścieków na odprowadzanie ścieków z danej nieruchomości do kanalizacji sanitarnej;

c) zlikwidowały lub zaprzestały użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku ich dotychczasowego wystąpienia na danej nieruchomości;

d) są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub posiadają stosowny tytuł prawny do nieruchomości, na której wybudowano podłączenie;

e) nieruchomość, o której mowa w pkt d znajduje się na obszarze Gminy i nie jest na niej prowadzona działalność gospodarcza;

f) złożyły wniosek o udzielenie dotacji w terminie do dnia 31 lipca 2016 roku;

3. Dotację udziela się jednorazowo dla danej nieruchomości i dla jednego przyłącza kanalizacyjnego na danej nieruchomości.

4. Dotacji udziela się w wysokości 80% poniesionych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego z zastrzeżeniem, że w przypadku przyłączy o długości:

a) do 20 m - dotacja nie może przekroczyć 2 000,00 zł

b) powyżej 20 m do 30 m - dotacja nie może przekroczyć 3 000,00 zł

c) powyżej 30 m - dotacja nie może przekroczyć 4 000,00 zł

5. Na koszty budowy podłączenie, w rozumieniu ,,Zasad,, mogą się składać wyłącznie koszty:

a) przygotowania dokumentacji technicznej,

b) zakupu materiałów,

c) usługi wykonania przyłącza kanalizacyjnego,

d) pomiarów geodezyjnych, dokumentacji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego.

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej:

1. Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej wniosek o dotację z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza wraz z wymaganymi dokumentami, tj. :

- faktury VAT lub rachunki za koszty określone w Rodziale II pkt. 5;

- umowa zawarta z odbiorcą ścieków na odprowadzenie ścieków - dla gospodarstw domowych;

- oświadczenie o prawie własności, współwłasności, użytkowania wieczystego lub posiadania stosownego tytułu prawnego do nieruchomości;

- oświadczenie o nieprowadzeniu na nieruchomości działalności gospodarczej;

- protokół odbioru stanu technicznego podłączenia, sporządzonego przez odbiorcę ścieków;

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wybudowanego podłączenia, wykonaną przez uprawnionego geodetę;

2. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza określi w drodze Zarządzenia wzór wniosku o dotację. (Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej www.bip.dabrowa-gornicza.pl).

3. W oparciu o warunki zawarte w Rozdziale II wnioski będą rozpatrywane w zależności od posiadanych środków w danym roku budżetowym - do czasu ich wyczerpania. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku budżetowym będą rozpatrzone w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym w zależności od posiadanych środków.

4. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W sytuacji wyczerpania się środków i równoczesnego złożenia kilku wniosków o przyznanie dotacji, o kolejności ich rozpatrzenia będzie decydowała wcześniejsza data zawarcia przez Wnioskodawcę umowy na odprowadzenie ścieków - dla gospodarstw domowych z odbiorcą ścieków.

5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.

IV. Sposób rozliczania dotacji celowej:

1. Warunkiem rozliczenia dotacji przez Wnioskodawcę jest przedłożenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem poprzez właściciela posesji kserokopii opłaconych rachunków lub faktur wystawionych na Wnioskodawcę, obejmujących koszty budowy ppodłączenia określone w Rozdziale II pkt 5 wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (np. druki KP, polecenia przelewu itp.).

V. Sposób kontroli wykorzystania dotacji:

1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wybudowanego podłączenia w okresie 5 lat od daty podpisania umowy, a Wnioskodawca winien udostępnić podłączenie do oględzin.

2. Wnioskodawca, z zastrzeżeniem ust. 3, zobowiązany jest do zwrotu przyznanej tytułem dotacji kwoty w przypadku:

a. wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

b. zaprzestania korzystania z podłączenia (rozwiązanie umowy na odbiór ścieków), na którego budowę została udzielona dotacja w okresie pięciu lat od daty zawarcia umowy o dotację.

3. W razie utraty przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości w okresie, o którym mowa w ust. 2 lit. b, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty dotacji pod warunkiem zapewnienia ciągłości korzystania z podłączenia (zawarcia umowy na odbiór ścieków) przez nowego właściciela przez okres co najmniej równy okresowi, do którego zobowiązał się Wnioskodawca.

4. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi zostanie powiększona o odsetki w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych naliczone od dnia następnego po upływie terminu zwrotu dotacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe