Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/226/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. 2015r. poz. 707) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi z terenu Gminy Dąbrowa Górnicza i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu, obowiązujących w 2016 roku:

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu

Opłata za przechowywanie pojazdu za każdą dobę

rower lub motorower

111,00zł

19,00zł

motocykl

219,00zł

26,00zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

480,00zł

39,00zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

599,00zł

51,00zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

848,00zł

73,00zł

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

1.250,00zł

134,00zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.521,00zł

197,00zł

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości 50% kwoty przewidzianej za jego usunięcie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr III/39/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r. poz. 6659).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe