Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/228/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2003 roku Nr XVIII/361/2003 w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Dąbrowy Górniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala

§ 1. W uchwale Nr XVIII/361/2003 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 grudnia 2003roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Dąbrowy Górniczej zmienionej uchwałą Nr LVI/1070/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia, określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej."

2. Skreśla się § 4, § 5, § 6 uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe