Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/239/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej nadanym Uchwałą Nr XVI/282/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2014 r. poz. 4653, z poźniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:

1) Tytuł Statutu otrzymuje brzmienie: "Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej - Statut"

2) § 1. otrzymuje brzmienie:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zwany dalej "ZCO" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. ZCO działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).

2) niniejszego Statutu.";

3) § 2. ust.1. otrzymuje brzmienie:

1. Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ma status podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą i działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.";

4) § 2. ust.4. otrzymuje brzmienie:

ZCO działa pod firmą "Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej".";

5) Tytuł Rozdziału 4. otrzymuje brzmienie: "Rozdział 4. Organy ZCO"

6) § 22. otrzymuje brzmienie:

Gospodarka finansowa ZCO opiera się na zasadach ustalonych w:

1) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.)

2) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.)

3) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)";

7) Użyty w § 2 w ust. 2 i 3, w § 3 w ust. 1, 2 i 3, w § 4 w ust. 1 i 2, w § 5, w § 6 w ust. 1, 2, 3 i 4, w § 7, w § 8 w ust. 1 i 2, w § 9 w ust. 1, 2, 3, 4, 5, i 6, w § 10 w ust. 1, w ust. 2 trzykrotnie, w ust. 3 i 4, w § 11, w § 12, w § 13 w ust. 1 i 2, w § 14 w ust. 3, w § 15, w § 16 w ust. 1, w § 17 dwukrotnie, w § 18, w § 19 w ust. 1, w § 20 w ust. 1, 2, 3 i 5, w § 21 w ust. 1, 2, 3 i 4, w § 23, w § 24, w § 25 w ust. 1 i 2, w § 26 w ust. 1 dwukrotnie oraz w ust. 2, w § 27 w ust. 1 i 2, w § 28 oraz w § 29 w ust. 1 Statutu, w różnej liczbie i przypadku wyraz "Szpital" zastępuje się skrótem "ZCO".

§ 2. Załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały Rady Miejskiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Zbigniew Łukasik


Załącznik do Uchwały Nr XI/239/2015
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 października 2015 r.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 - Załącznik do Statutu

Wykaz jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych wykonujących zadania statutowe

Ogólna liczba łóżek - 645

I. Jednostki organizacyjne:

1) Szpital

2) Przychodnia Specjalistyczna

3) Dział Diagnostyki Medycznej

4) Zakład Rehabilitacji

5) Zakład Psychiatrii Dziennej

6) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

7) Hospicjum

8) Podstawowa Opieka Zdrowotna

II. Komórki organizacyjne:

ogólna liczba łóżek w oddziale

w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej

1.

Oddział wewnętrzny

76

4

2.

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

52

4

3.

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

30

-

4.

Oddział otorynolaryngologiczny

8

-

5.

Oddział okulistyczny

8

-

6.

Oddział neurologiczny

24

2

7.

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

8

8

8.

Oddział ginekologii onkologicznej

10

2

9.

Oddział pediatryczno-alergologiczny

20

-

10.

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

17

(w tym 5 dziennych)

-

11.

Oddział psychiatryczny ul. Krasińskiego 43

60

-

12.

Oddział dzienny psychiatryczny ul. Krasińskiego 43

20 miejsc dziennych (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

13.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

3

5 stanowisk (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

2

14.

Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej

20

-

15.

Odział onkologii klinicznej

50

-

16.

Oddział udarowy

20

4

17.

Oddział rehabilitacji neurologicznej

30

-

18.

Oddział chirurgii onkologicznej

20

-

19.

Oddział hematologii

25 (w tym 5 dziennych)

-

20.

Oddział radioterapii

30

-

21.

Oddział diabetologii

24

-

22.

Zespół chirurgii jednego dnia w dziedzinach:

- okulistyki

- otorynolaryngologii

- chirurgii urazowo-ortopedycznej

- chirurgii ogólnej

- urologii

- chirurgii onkologicznej

- ginekologii onkologicznej

- laryngologii onkologicznej

- onkologii i hematologii dziecięcej

- chemioterapii

8 miejsc (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

23.

Zakład opiekuńczo-leczniczy

ul. Krasińskiego 43

60

-

24.

Hospicjum stacjonarne

ul. Krasińskiego 43

20

25.

Oddział medycyny paliatywnej

ul. Krasińskiego 43

30

26.

Hospicjum domowe

ul. Krasińskiego 43

-

-

27.

Hospicjum domowe dla dzieci

ul. Krasińskiego 43

-

-

28.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

29.

Blok operacyjny I

30.

Blok operacyjny II

31.

Zakład rehabilitacji

32.

Gabinet fizykoterapii

33.

Gabinet hydroterapii

34.

Gabinet masażu

35.

Sala gimnastyczna

36.

Pracownia EMG

37.

Pracownia EEG

38.

Pracownia endoskopii

39.

Pracownia histopatologii

40.

Pracownia cytologii

41.

Pracownia audiometrii

42.

Pracownia spirometrii

43.

Zakład Diagnostyki Obrazowej z pracowniami:

a.

angiografii fluorosceinowej

b.

ultrasonografii oka

c.

USG

d.

RTG

e.

mammografii

f.

tomografii komputerowej

g.

rezonansu magnetycznego

44.

Zakład Medycyny Nuklearnej z pracowniami:

a.

pozytonowej tomografii emisyjnej

b.

scyntygrafii

45.

Zakład Brachyterapii

46.

Zakład Teleradioterapii

47.

Poradnia proktologiczna

48.

Poradnia gastroenterologiczna

49.

Poradnia hematologiczna

50.

Poradnia onkologiczna

51.

Poradnia chorób tarczycy

52.

Poradnia chorób piersi

53.

Poradnia rehabilitacyjna i rehabilitacji dziecięcej /w zakładzie rehabilitacji/

54.

Poradnia neurologiczna

55.

Poradnia otorynolaryngologiczna

56.

Poradnia okulistyczna

57.

Poradnia chirurgii ogólnej

58.

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

59.

Poradnia diabetologiczna

60.

Poradnia anestezjologiczna

61.

Poradnia psychiatryczna - ul. Krasińskiego43

62.

Poradnia wad postawy

63.

Poradnia pulmonologii dziecięcej

64.

Poradnia alergologii dziecięcej

65.

Poradnia preluksacyjna

66.

Poradnia sportowo-lekarska i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży

67.

Poradnia chirurgii onkologicznej

68.

Poradni ginekologii onkologicznej

69.

Poradnia medycyny paliatywnej

ul. Krasińskiego 43

70.

Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci

71.

Poradnia hematologiczna dla dzieci

72.

Poradnia onkologiczna dla dzieci

73.

Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej

74.

Poradnia leczenia bólu

75.

Poradnia immunologiczna

76.

Poradnia radioterapii

77.

Poradnia medycyny nuklearnej

78.

Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego

79.

Poradnia chorób metabolicznych

80.

Poradnia leczenia ran przewlekłych

81.

Dział Medycyny Pracy

82.

Dział nadzoru radiologicznego

83.

Zakład fizyki medycznej

84.

Gabinety diagnostyczno-zabiegowe

85.

Apteka Szpitalna

86.

Centralna Sterylizatornia

87.

Prosektorium

88.

Podstawowa opieka zdrowotna - NPL świadczenia zdrowotne w zakresie:

a. nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

b. nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

c. transportu sanitarnego.

89.

Izba Przyjęć.

90.

Izba Przyjęć psychiatryczna - ul. Krasińskiego 43

91.

Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

92.

Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

93.

Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

94.

Punkt szczepień

95.

Zespół transportu sanitarnego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe