Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 140/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

1. W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat ustala się następująco:

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 120 l w wysokości 25,00 zł brutto,

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l w wysokości 37,00 zł brutto,

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 l w wysokości 94,00 zł brutto.

2. W przypadku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat ustala się następująco:

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 120 l w wysokości 35,00 zł brutto,

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l w wysokości 47,00 zł brutto,

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 l w wysokości 104,00 zł brutto.

§ 2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości 70,00 zł brutto za 1 m3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Traci moc uchwała nr 316/XXXI/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 września 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 187 poz. 3409).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Gabriel Podbioł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe