Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 141/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Poz. 1515.), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, Poz. 849 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Poz. 1484) oraz § 1 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015r, Poz. 174), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, nowo wybudowane budynki lub ich części oraz nowo wybudowane budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w związku ze zrealizowaniem inwestycji początkowej. Zwolnienie to przysługuje na warunkach i zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015r, Poz. 174), zwanego dalej Rozporządzeniem oraz w niniejszej uchwale.

2. Zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1, objęte są wyłącznie przedmioty opodatkowania, co do których - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., Poz. 849, z późn. zm.), obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 3.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje nieruchomości, w których prowadzona jest działalność stacji paliw, działalność instytucji finansowych, działalność handlowa oraz działalność w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć - w okresie korzystania za zwolnienia -należnego podatku od nieruchomości.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje w przypadku zrealizowania po wejściu w życie niniejszej uchwały inwestycji początkowej. Zwolnienie to przysługuje przez okres:

1) 3 lat, w przypadku gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą co najmniej 5 mln zł oraz utworzonych zostanie co najmniej 20 miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, jednak nie dłużej niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy lub wartość pomocy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. d i § 11 ust. 2 Rozporządzenia;

2) 5 lat, w przypadku gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą co najmniej 100 mln zł oraz utworzonych zostanie co najmniej 100 miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, jednak nie dłużej niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy lub wartość pomocy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. d i § 11 ust. 2 Rozporządzenia.

2. Utrata prawa do zwolnienia nastąpi w poniższych przypadkach:

1) posiadania w okresie obowiązywania zwolnienia ponad dwumiesięcznej zwłoki w regulowaniu podatków i opłat lokalnych, liczonej od terminu płatności;

2) postawienia podmiotu w stan upadłości lub likwidacji;

3) naruszenia przez podmiot warunków zwolnienia;

4) podania nieprawdziwych danych przedkładanych organowi podatkowemu.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia organowi podatkowemu zamiaru korzystania z tej pomocy, w formie pisemnej, na formularzu określonym w Załączniku nr 1, wraz z wymaganymi dokumentami.

§ 4. W terminie 14 dni od rozpoczęcia realizacji inwestycji początkowej, podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, winien złożyć organowi podatkowemu:

1) dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji inwestycji początkowej, tj. dokument zawierający datę podjęcia pierwszych prac przygotowawczych na terenie budowy lub inny dokument zawierający datę podjęcia pierwszej czynności w przypadku innej inwestycji;

2) informacje i dokumenty, których obowiązek wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w dniu dokonania zgłoszenia.

§ 5. W trakcie realizacji inwestycji początkowej, w terminie do 31 stycznia danego roku, podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolniania winien przedstawiać organowi podatkowemu informacje o stanie realizacji inwestycji początkowej, poniesionych kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz przewidywanym terminie zakończenia inwestycji początkowej.

§ 6. W terminie 30 dni od zakończenia realizacji inwestycji początkowej, podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, winien złożyć organowi podatkowemu:

1) dokument potwierdzający zakończenie realizacji inwestycji początkowej tj., ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu otrzymaną z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub dokument potwierdzający przyjęcie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy, jeśli organ ten w terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, bądź też inny dokument zawierający datę podjęcia ostatniej czynności w przypadku innej inwestycji;

2) informację o rodzaju i wysokości poniesionych kosztów inwestycji początkowej, kwalifikujących się do objęcia pomocą, potwierdzonych kserokopiami faktur lub innych dokumentów księgowych (z oryginałami do wglądu);

3) oświadczenie o miesięcznych kosztach wynagrodzeń kwalifikujących się do objęcia pomocą, poniesionych lub planowanych w związku z utworzeniem miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej (dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy obliczają pomoc na podstawie szacunkowych kosztów płacy).

§ 7. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do dnia 31 stycznia danego roku:

1) przedstawiać organowi podatkowemu informacje o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia obsadzenia miejsc pracy, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (w rozumieniu §2 pkt. 1 Rozporządzenia) 3 lat od dnia ich obsadzenia.

2) przedstawiać organowi podatkowemu informacje i dokumenty, których obowiązek wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w dniu dokonania zgłoszenia.

§ 8. Określa się wzory formularzy:

1) zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, o zobowiązaniu się do doprowadzenia wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby pracowników w w/w zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, obsadzenia każdego stanowiska w ciągu 3 lat od zakończenia prac oraz utrzymania na terenie miasta Lublińca każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji początkowej przez okres,o którym mowa w Rozporządzeniu, stanowiący Załącznik nr 2;

3) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, o zobowiązaniu się do wniesienia wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, stanowiący Załącznik nr 3;

4) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, o zobowiązaniu się do utrzymania na terenie miasta Lublińca inwestycji początkowej przez okres, o którym mowa w Rozporządzeniu, stanowiący Załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31.12.2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Gabriel Podbioł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/XIV/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 141/XIV/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 141/XIV/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 141/XIV/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe