Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Będzińskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów dnia 9 września 2015 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 806) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z przyczyn określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz za ich przechowywania w wysokości:

1) rower wodny lub skuter wodny:

a) za usunięcie - 54 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 18 zł;

2) poduszkowiec:

a) za usunięcie - 105 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 34 zł;

3) statek o długości kadłuba do 10 m:

a) za usunięcie - 127 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 54 zł;

4) statek o długości kadłuba do 20 m:

a) za usunięcie - 158 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 105 zł;

5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m:

a) za usunięcie - 209 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 158 zł;

§ 2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania statku lub innego obiektu pływającego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/117/2015
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 29 października 2015 r.

Na mocy delegacji zawartej w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 20011 r. Nr. 208 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Będzińskiego została upoważniona do corocznego określenia wysokości kosztów usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających
w sytuacjach określonych w powołanej ustawie.

Regulując wysokość stawek opłat na rok 2016, Rada Powiatu Będzińskiego zobowiązana jest uwzględnić konieczność sprawnej realizacji opisanych zadań, a także określić ich wysokość
w granicach zawartych w Obwieszczeniu ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingu strzeżonym.

Ukształtowanie wysokości stawek na poziomie określonym w uchwale, determinowane jest efektem analizy zjawisk określonych w art. 31 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Istota regulacji w zakresie przymusowego usuwania obiektów pływających sprowadza się do ukształtowania sprawnego me mechanizmu przywracającego stan bezpieczeństwa na obszarach wodnych, a także wywarcia ekonomicznego nacisku, ukierunkowanego na zaniechanie korzystania z wód obszaru Powiatu Będzińskiego w sposób niezgodny z postanowieniami przepisów. Stawki opłat określone w niniejszej uchwale w należytym stopniu przyczynią się do realizacji przywołanych zadań, a także ustalają miarę ekonomicznego nacisku na odpowiednim poziomie.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe