Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/122/2015 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez cudzoziemców za naukę w publicznych szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Będziński

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595 ze zm.[1])) i art. 94a ust. 3 pkt 3, ust 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.[2])) oraz art. 4 ust 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. 2015 r. poz. 31) Rada Powiatu Będzińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty dla poszczególnych typów szkół, wnoszonej przez pełnoletnich cudzoziemców za każdy rok nauki w publicznych szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Będziński :

1) w szkole policealnej dla dorosłych - 2 200, 00 PLN

2) w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych - 3 005, 00 PLN

3) na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - 2 493, 00 PLN

§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1, wnoszone są na rachunek bankowy szkoły za cały rok nauki, w terminie do dnia rozpoczęcia nauki z dopiskiem : opłata za naukę cudzoziemca.

§ 3. Za okres nauki trwającej krócej niż rok szkolny opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do faktycznego czasu trwania nauki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XI/100/2015 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej przez cudzoziemców za naukę w publicznych szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Będziński.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/122/2015
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 29 października 2015 r.

Zgodnie z art. 94a ust. 3a ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe określa wysokość opłat dla poszczególnych typów szkół oraz sposobu ich wnoszenia przez dorosłych cudzoziemców spoza terytorium państw członkowskich (EFTA) posiadających zezwolenie na pobyt stały.

Wysokość opłat wymieniona w uchwale została obliczona na podstawie kosztów kształcenia jednego ucznia danego typu szkoły dla dorosłych funkcjonujących w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Będziński.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran


[1]) Zm. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe