Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/90/15 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),

- art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w pkt. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach pisemnie lub w formie elektronicznej z zachowaniem wskazanych w § 2 warunków i trybu jej składania w następujących terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca, w razie gdy dana nieruchomość będzie zamieszkiwana po raz pierwszy;

2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości.

§ 2.

Określa się warunki i tryb składania deklaracji o której mowa w niniejszej uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);

2) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

3) układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona w relacji tożsamości dokumentu ze wzorem deklaracji określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 1:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności: domy spokojnej starości, domy dziecka, zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, jednostki wojskowe, uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą, zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.

2) kopia faktury za zużycie wody na terenie nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXV/186/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 748).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Buchczyk


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe