Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 83/XIV/2015 Rady Gminy Miedźno

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w zw. art. 212 ust. 1, art. 235 ust. 1 i 3 oraz art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, które polegają na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 32.307,66 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, które polegają na:

1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 47.307,66 zł;

2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł.

3. Zmiany przedstawione w ust. 1 i 2 powodują, że w budżecie na 2015 rok:

1) plan dochodów wynosi: 23.044.096,82 zł;

2) plan wydatków wynosi: 23.068.370,50 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 83/XIV/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 28 października 2015 r.

Dział

Treść

Zwiększenie

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4470,00

w tym dochody bieżące:

4470,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

4470,00

852

POMOC SPOŁECZNA

23110,98

w tym dochody bieżące:

23110,98

- wpływy z różnych dochodów

856,98

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa

856,98

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

22254,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4726,68

w tym dochody bieżące:

4726,68

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

4726,68

razem dochody:

32307,66


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 83/XIV/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 28 października 2015 r.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-

6000,00

60016

Drogi publiczne gminne

-

6000,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

6000,00

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych

-

6000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10000,00

67519,02

75023

Urzędy gmin

10000,00

67519,02

wydatki bieżące jednostek budżetowych

10000,00

67519,02

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10000,00

67519,02

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6156,27

6156,27

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

6156,27

6156,27

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

-

6156,27

- wydatki bieżące jednostek budżetowych

6156,27

-

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6156,27

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1395,00

5865,00

80101

Szkoły podstawowe

-

4470,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

4470,00

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych

-

4470,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

385,00

385,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

385,00

385,00

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych

385,00

385,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1010,00

1010,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

1010,00

1010,00

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

260,00

260,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

750,00

750,00

852

POMOC SPOŁECZNA

1395,00

24505,98

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy- społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

-

1356,98

wydatki bieżące jednostek budżetowych

-

1356,98

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych

-

1356,98

85216

Zasiłki stałe

-

21754,00

wydatki bieżące

-

21754,00

w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

21754,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1395,00

1395,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych

1395,00

1395,00

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1395,00

1395,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-

4726,68

85415

Pomoc materialna dla uczniów

-

4726,68

wydatki bieżące

-

4726,68

w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

4726,68

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

44000,00

-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

15000,00

-

wydatki majątkowe

15000,00

-

90095

Pozostała działalność

29000,00

-

wydatki bieżące jednostek budżetowych

29000,00

-

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych

29000,00

-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2000,00

-

92195

Pozostała działalność

2000,00

-

wydatki bieżące jednostek budżetowych

2000,00

-

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2000,00

-

926

KULTURA FIZYCZNA

17519,02

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

17519,02

-

wydatki bieżące w tym:

17519,02

-

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

17519,02

-

razem wydatki

82465,29

114772,95

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe