Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 84/XIV/2015 Rady Gminy Miedźno

z dnia 28 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 13/IV/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

Uchwala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury oraz dotacje celowe dla stowarzyszeń i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.032.221,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;";

2) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 163.916,13 zł w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) zgodnie z załącznkiem nr 13;";

4) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/XIV/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 28 października 2015 r.

"Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 13/IV/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 27 stycznia 2015 r."

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno w roku 2015

Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

2

3

4

5

6

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

256140,92

75412

Ochotnicze straże pożarne

dotacje celowe

-

256140,92

851

Ochrona zdrowia

-

19000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dotacje celowe

-

19000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

591600,00

27480,98

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotacje podmiotowe

496400,00

-

92116

Biblioteki

dotacje podmiotowe

95200,00

-

92105

Zadania w zakresie kultury

dotacje celowe

-

27480,98

926

Kultura fizyczna i sport

-

138000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

dotacje celowe

-

138000,00

Razem:

591600,00

440621,90


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 28 października 2015 r.

"Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r. "

Fundusz sołecki na 2015 r.

Lp.

Nazwa sołectwa

Treść zadania

Dział

Rozdział

Kwota
(w zł)

1.

sołectwo BOROWA

Zakup instrumentów dla orkiestry w Ostrowach nad Okszą

921

92195

500,00

Wymiana drzwi do strażnicy OSP w Borowej

754

75412

3500,00

Budowa chodnika

600

60016

6000,00

Utrzymanie boiska w Borowej

926

92601

500,00

Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej

754

75412

3656,27

Remont pomiszczenia w świetlicy wiejskiej

754

75412

2500,00

RAZEM:

16656,27

2.

sołectwo IZBISKA

Zakup ławek i stołów do altany

900

90095

3500,00

Poprawa i utrzymanie stanu dróg

600

60016

2500,00

Dożynki

921

92195

500,00

Dzień Kobiet

921

92195

500,00

Utrzymanie boiska szkolnego

926

92601

1000,00

Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy szkolnej

900

90095

4722,86

RAZEM:

12722,86

3.

sołectwo MIEDŹNO

Remont oraz nauka gry na instrumentach muzycznych OSP Miedźno

921

92195

7000,00

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży "GROM" Miedźno

926

92605

8000,00

Remont kapliczki w Miedźnie ul. Wyzwolenia wpisanej do rejestru zabytków Urzędu Gminy Miedźno

921

92195

3000,00

Zakup zabawek oraz mebli do Gminnego Przedszkola w Miedźnie

801

80195

1500,00

Zakup obuwia dla zespołu "Tańczące Senioritki", zorganizowanie Dnia Seniora w 2015 r. oraz bieżące wydatki związane z działalnością Koła

921

92195

2500,00

Organizacja stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych, Dożynek Gminnych i jasnogórskich

921

92195

2280,27

RAZEM:

24280,27

4.

sołectwo OSTROWY

Koło Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą

921

92195

600,00

Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą

801

80195

2000,00

LKS "Naprzód"

926

92605

5000,00

Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą

801

80195

2800,00

Uczniowski Klub Sportowy "TYTAN"

926

92605

2500,00

OSP Ostrowy nad Okszą

754

75412

5700,00

Orkiestra przy OSP Ostrowy nad Okszą

921

92195

2800,00

Organizacja festynu

921

92195

880,27

Wykonanie wieńca dożynkowego

921

92195

800,00

Posypywanie dróg

900

90095

1200,00

RAZEM:

24280,27

5.

sołectwo WŁADYSŁAWÓW

Dofinansowanie zorganizowania Dnia Matki

921

92195

1000,00

Zakup zabawek dla Przedszkola w Miedźnie

801

80195

500,00

Zakup instrumentów dla orkiestry w Miedźnie

921

92195

500,00

Zakup materiałów do wieńca dożynkowego

921

92195

500,00

Remonty cząstkowe dróg

600

60016

1961,16

Remont strażnicy OSP Władysławów

754

75412

6500,00

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi - zakup sprzętu nagłaśniającego

921

92195

1500,00

KGW - zakup sprzętu gospodarstwa domowego

921

92195

1500,00

RAZEM:

13961,16

6.

sołectwo KOŁACZKOWICE DUŻE

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet

921

92195

1500,00

Utrzymanie boiska sportowego

926

92601

400,00

Doposażenie świetlicy młodzieżowej działającej w sołectwie

900

90095

6500,00

Dofinansowanie orkiestry OSP Miedźno

921

92195

300,00

Uczestnictwo w dożynkach gminnych

921

9210

500,00

Poprawa nawierzchni drogi (koło Pana Góreckiego)

600

60016

1557,90

Poprawa nawierzchni drogi Kołaczkowice-Miedźno

600

60016

5000,00

RAZEM:

15757,90

7.

sołectwo DĘBINIEC

Nauka gry młodzieży z sołectwa w orkiestrze Miedźno

921

92195

2500,00

Dofinansowanie Klubu Sportowego "Grom" Miedźno

926

92605

2000,00

Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie

921

92195

1000,00

Bieżące utrzymanie dróg

600

60016

6397,33

RAZEM:

11897,33

8.

sołectwo KOŁACZKOWICE MAŁE

Obkaszanie poboczy i udrażnianie rowów przydrożnych

900

90095

2000,00

Wykonanie 2 brakujących przepustów

900

90095

3000,00

Wycięcie samosiewek i czyszczenie rowu przy lesie obok drogi łączącej Kołaczkowice Małe z drogą Mokra - Miedźno

900

90095

1000,00

Zakup nut dla orkiestry OSP Miedźno

921

92195

500,00

Zakup materiałów do wieńca dożynkowego

921

92195

300,00

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet

921

92195

898,10

Zniwelowanie terenu przy przepuście przydrożnym

900

90095

500,00

Dopłata do transportu zawodników na mecze KS GROM Miedźno

926

92605

300,00

RAZEM:

8498,10

9.

sołectwo MOKRA

Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrej (zakup wyposażenia kuchni w sprzęt gospodarstwa domowego)

921

92195

3000,00

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla jednostki OSP Mokra

754

75412

10000,00

Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz czyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych

600

60016

10673,27

RAZEM:

23673,27

10.

sołectwo WAPIENNIK

Poszerzenie pobocza ul. Wołyńska

600

60016

10888,70

Dofinansowanie Orkiestry Detej w Miedźnie

921

92195

300,00

Uczestnictwo w dożynkach gminnych

921

92195

300,00

Impreza integracyjna "Kobiety sołectwa" (Dzień Kobiet)

921

92195

700,00

RAZEM:

12188,70

RAZEM:

163916,13

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe