Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy Rajcza

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1515), art.8 i art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. z 2014r. poz.849 z późn.zm. ), Rada Gminy Rajcza p o s t a n a w i a

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

750

1000

1.200

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

15

1.700

1.840

15

2.300

2.430

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

17

2.300

2.430

17

21

2.360

2.490

21

25

2.430

2.550

25

2.480

2.630

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

25

2.490

2.635

25

29

2.550

3.060

29

31

2.625

3.090

31

3.060

3.095

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

1.670

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.730

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

2.050

2.100

25

31

2.100

2.160

31

2.170

2.396

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

40

2.240

2.305

40

2.305

3.100

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 900,- zł.

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zwieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

860

920

25

990

1.050

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

1.050

1.110

28

33

1.120

1.180

33

38

1.240

1.670

38

1.680

1.895

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

38

1.425

1.445

38

1.450

1.680

5) Autobusy, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Mniej niż 22 miejsca

Równej lub większej niż 22 miejsca

Stawka podatku w złotych

1050

2.000

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 3.

Traci moc uchwała nr LXVII/359/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 października 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 oraz uchwała nr I/4/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe