Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1515.), w związku z art. 72 ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 191 z pozn.zm) po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszającymi nauczycieli oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Wielowieś
uchwala, co następuje:

§ 1. Uprawnieni do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

1) Nauczyciele, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 191 z pozn.zm) zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego wymiaru czasu pracy w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Wielowieś.

2) Nauczyciele emeryci i renciści szkół i placówek, prowadzonych przez Gminę Wielowieś.

§ 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego pieniężnego zasiłku zdrowotnego zwanego dalej "zasiłkiem zdrowotnym".

§ 3. 1. Warunkiem przyznania zasiłku zdrowotnego jest:

1) przewlekła lub ciężka choroba nauczyciela,

2) długotrwałe leczenie,

3) ponoszenie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, protez lub wspomagającej aparatury medycznej,

2. Zasiłek zdrowotny przyznawany jest na dofinansowanie:

1) zaleconej przez lekarza rehabilitacji leczniczej,

2) zakupu niezbędnego indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, protez lub wspomagającej aparatury medycznej,

3) zakupu lekarstw,

4) kosztów leczenia specjalistycznego,

3. Wysokość przyznanego zasiłku zdrowotnego uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych,

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3) sytuacji materialnej nauczyciela,

4) wysokości środków zapewnionych na ten cel w budżecie jednostki ,

5) liczby złożonych wniosków.

4. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie zasiłku zdrowotnego, może skorzystać z tej formy pomocy raz w danym roku kalendarzowym z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może się ubiegać o przyznanie zasiłku zdrowotnego po raz drugi w danym roku kalendarzowym.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego należy składać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w terminach:

1) do 15 marca, do 15 czerwca, do 15 września, do 15 grudnia.

2. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego rozpatrywane będą raz na kwartał w terminie do 30 marca, do 30 czerwca, do 30 września, do 20 grudnia.

3. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku zdrowotnego może wystąpić :

1) nauczyciel,

2) dyrektor placówki zatrudniającej lub w której zatrudniany był nauczyciel,

3) Rada Pedagogiczna placówki nauczyciela.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty potwierdzające leczenie zgodnie z § 3 ust. 1 nin. Uchwały,

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, rehabilitacji i inne wymienione
w § 3 ust. 2. nin. Uchwały,

3) oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

§ 5. Zasiłki zdrowotne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przyznaje Wójt Gminy Wielowieś lub upoważniona przez niego osoba po analizie złożonych wniosków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Róża Rekus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe