Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII.175.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie nadania statutu gminnej jednostce budżetowej - Żłobkowi Miejskiemu "Figielkowo"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013r, poz.885 ze zmianami),

Rada Miasta Wojkowice uchwala

§ 1. Nadaje się statut gminnej jednostce budżetowej - Żłobkowi Miejskiemu "Figielkowo", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2015r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania


Załącznik do Uchwały Nr XII.175.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 26 października 2015 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "FIGIELKOWO"
W WOJKOWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Jednostka organizacyjna o nazwie Żłobek Miejski "Figielkowo" w Wojkowicach, zwany dalej "Żłobkiem" , funkcjonuje jako jednostka budżetowa Gminy Wojkowice.

2. Żłobek działa w granicach administracyjnych Gminy.

3. Siedzibą Żłobka jest miasto Wojkowice.

4. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Miasta Wojkowice , zwany dalej "Burmistrzem" , lub inne upoważnione przez niego osoby na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miasta Wojkowice w drodze uchwały.

5. Organizację wewnętrzną , szczegółowe zadania oraz godziny funkcjonowania Żłobka określa Regulamin Organizacyjny Żłobka , nadany przez dyrektora w drodze zarządzenia

i zatwierdzony przez Burmistrza .

§ 2. Żłobek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 z późn. zm.) ,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) ,

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal , w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 925 ) ,

6) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Żłobek świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci .

2. W Żłobku zapewnia się każdemu dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodzica i za zgodą dyrektora wydłużony za dodatkową opłatą.

§ 4. 1. Żłobek funkcjonuje cały rok z wyjątkiem miesięcznej przerwy urlopowej ustalanej przez dyrektora w porozumieniu z Burmistrzem .

2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowej przerwy na czas przeprowadzenia w Żłobku prac remontowych. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Burmistrz .

3. Żłobek jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w regulaminie organizacyjnym Żłobka .

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 5. 1. Żłobek obejmuje opieką dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia .

2. W przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - Żłobek obejmuje opieką dzieci do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.

3. Żłobek jest przygotowany na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki , z obniżoną sprawnością intelektualną , ruchową , zaburzeniami mowy i sensorycznymi.

§ 6. 1. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych) w wychowaniu dziecka.

2. Dziecko przebywające w Żłobku ma prawo do właściwie zorganizowanej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, podmiotowego traktowania w procesie wychowawczym, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej.

§ 7. Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej,

3) prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

4) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego, uwzględniając jego rodzaj niepełnosprawności ,

5) rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej,

6) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych,

7) organizowanie odpoczynku dziennego, wynikającego z indywidualnych potrzeb dziecka,

8) zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi,

9) promocja zdrowia,

10) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz wspomaganie w wychowaniu dziecka w oparciu o jego indywidualne potrzeby.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci

§ 8. 1. Zapisy dzieci do Żłobka prowadzone są przez cały rok. Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc w Żłobku.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowiązani są do złożenia u dyrektora kompletnej, prawidłowo wypełnionej "Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka".

3. Dyrektor Żłobka prowadzi rejestr złożonych w Żłobku "Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka".

4. Do Żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci , która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w czasie prowadzonych zajęć.

5. Naboru dzieci do Żłobka na wolne miejsca dokonuje dyrektor Żłobka.

6. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci:

1) zamieszkałe na terenie miasta Wojkowice

2) rodziców pracujących,

3) rodziców uczących się,

4) rodziców samotnie wychowujących dzieci,

5) z rodzin zastępczych,

6) z rodzin wielodzietnych,

7) dzieci niepełnosprawne i wymagające szczególnej opieki.

7. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

8. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

9. Z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przyjętego do Żłobka zawiera się pisemną umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka oraz odpłatności za te usługi.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie

§ 9. 1. Za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Żłobku , rodzice wnoszą opłaty.

2. Wysokość opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala w drodze uchwały Rada Miasta Wojkowice.

3. Dyrektor Żłobka określa wysokość dziennej stawki za wyżywienie dziecka w Żłobku w drodze zarządzenia z uwzględnieniem stosownej uchwały Rady Miasta .

4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, w ramach opłaty za wyżywienie zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w ust. 3 za każdy dzień nieobecności dziecka , za wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności.

5. Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, z wyjątkiem nieobecności wynikających z przerw w pracy Żłobka , o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.

6. Opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka wnoszone są na wskazany rachunek bankowy Żłobka .

Rozdział 5.
Zarządzanie i organizacja żłobka

§ 10. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor , na podstawie pełnomocnictwa

udzielonego przez Burmistrza .

2. Z dyrektorem Żłobka stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz .

3. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich pracowników Żłobka.

4. W czasie nieobecności dyrektora Żłobka , zastępstwo pełni wskazany przez niego
pracownik Żłobka.

5. W celu prawidłowej realizacji zadań Żłobka dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe.

§ 11. 1. Dyrektorowi Żłobka przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku:

1) niezgłoszenia się dziecka do Żłobka w terminie 14 dni od wyznaczonej daty,

2) nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres co najmniej jednego miesiąca ,

3) zalegania z zapłatą za pobyt i/lub wyżywienie dziecka w Żłobku , za okres co najmniej jednego miesiąca,

4) zatajenia przy wypełnianiu "Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka" lub w trakcie pobytu dziecka w Żłobku informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie,

5) wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w Żłobku,

6) oraz w innych szczególnych przypadkach.

2. Dyrektor Żłobka może skreślić dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów) o planowanym skreśleniu dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

3. W sytuacji gdy, w terminie 7 dni od daty dostarczenia pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2:

a) dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 nie zaczną uczęszczać do Żłobka,

b) rodzice (prawni opiekunowie) nie uregulują zaległych, należnych opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku,dyrektor Żłobka skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka i informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o skreśleniu dziecka z listy wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.

4. Dyrektor Żłobka skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku rezygnacji rodziców (prawnych opiekunów) z uczęszczania dziecka do Żłobka.

§ 12. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka są następujące:

1) dziecko jest przyprowadzane i odbierane ze Żłobka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach otwarcia Żłobka,

2) upoważnienie, o którym mowa w pkt 1, udzielane jest przez rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej,

3) godziny przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka określa regulamin organizacyjny Żłobka.

§ 13. 1. Dyrektor Żłobka opracowuje arkusz organizacji Żłobka, który określa szczegółową organizację opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi w Żłobku, w danym roku kalendarzowym. Arkusz organizacji Żłobka zatwierdza Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. W arkuszu organizacji Żłobka określa się w szczególności:

1) liczbę dzieci przyjętych do Żłobka,

2) liczbę i strukturę wieku dzieci w poszczególnych grupach dziecięcych,

3) liczbę dzieci oczekujących na przyjęcie do Żłobka według złożonych w Żłobku "Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka",

4) stan i strukturę zatrudnienia w Żłobku,

5) organizację opieki nad dziećmi w poszczególnych grupach dziecięcych,

6) termin przerwy urlopowej w Żłobku.

3. Wzór arkusza organizacji Żłobka i jego aktualizacji w ciągu roku , opracowuje dyrektor Żłobka i przedstawia do akceptacji Burmistrzowi lub osoby przez niego upoważnionej .

§ 14. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i pracownicy Żłobka współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i edukacji dzieci, na bieżąco, okresowo i okazjonalnie. W tym celu w szczególności:

1) dyrektor Żłobka zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z organizacją pracy Żłobka,

2) opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi w Żłobku zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) z planami zajęć wychowawczo-dydaktycznych ,

3) opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi w Żłobku prowadzą konsultacje i udzielają porad rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie pracy z dziećmi, zachowania dziecka i jego rozwoju psychoruchowego,

4) organizowane są zebrania z rodzicami , zajęcia otwarte i spotkania indywidualne z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu wymiany informacji na tematy opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i inne problemy związane z procesem wychowywania dziecka,

5) organizowane są uroczystości okazjonalne i integracyjne, w tym z udziałem rodziców (prawnych opiekunów) i innych członków rodziny dziecka,

6) w ogólnodostępnym miejscu na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka prezentowane są wydarzenia z życia Żłobka, zamieszczane są ogłoszenia i informacje dla rodziców(opiekunów prawnych ).

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa

§ 15. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

2. Rachunkowość Żłobka prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. , poz. 330 z późn. zm.) .

3. Opłaty z tytułu pobytu dziecka w Żłobku oraz wyżywienia stanowią dochód budżetu miasta Wojkowice .

4. Za prawidłową gospodarkę finansową Żłobka odpowiada dyrektor. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy Żłobka.

§ 16. 1. Żłobek wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność miasta Wojkowice , służące realizacji jego zadań statutowych.

2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym , w granicach udzielonych upoważnień.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 17. 1. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację , zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 18. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe