Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 14, ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) i art. 6 ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Format elektroniczny formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, których wzór określono w Uchwale Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 października 2015, określa się w formacie danych XML.

2. Dokumenty XML, o których mowa w ust. 1 zgodne są z wzorami, publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy SEKAP i ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

3. Układ informacji i powiązań między danymi:

1) w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w danych o nieruchomościach (ZN-1/A) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w deklaracji na podatek rolny (DR-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) w informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) w danych o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) w danych o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) w deklaracji na podatek leśny (DL-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,

10) w informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,

11) w danych o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,

12) w danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 221 ze zm.).

§ 3.

Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały:

1) opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl, lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod adresem: www.sekap.pl

2) mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP www.sekap.pl

§ 4.

Informacje i deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 i § 2 przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

§ 5.

Informacje i deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub serwer Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP informacji i deklaracji podatkowych przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 6.

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji podatkowych określonych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 7.

Informacje i deklaracje podatkowe określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr LV/384/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz uchwała Nr XLVI/475/2014 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/384/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DN-1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

IN-1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

ZN-1A


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

ZN-1B


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DR-1


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

IR-1


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

ZR-1A


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf

ZR-1B


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik9.pdf

DL-1


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik10.pdf

IL-1


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik11.pdf

ZL-1A


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/78/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik12.pdf

ZL-1B

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe