Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Starosty Żywieckiego

z dnia 4 listopada 2015r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Żywcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z póź.zm ) oraz § 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2003r. Nr 62 poz. 560);

Starosta Powiatu Żywieckiego informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie powiatu żywieckiego oraz jednostki samorządu terytorialnego ( powiat, gmina) kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Żywcu. Organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie.

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 34-300 Żywiec z dopiskiem na kopercie: "kandydat do PSRdsON

Starosta Żywiecki


Andrzej Kalata

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe