Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/140/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Głębce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), w związku z uchwałą Nr II/24/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Głębce ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr III/32/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 stycznia 2015 r.

Rada Miasta Wisła stwierdza, że niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły", przyjętego uchwałą Nr XXXIV/412/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 27 sierpnia 2009 r. ze zm.

i uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Głębce

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 o nazwie "Rysunek planu" stanowiący integralną część niniejszej uchwały oraz będący graficzną częścią ustaleń planu w skali 1:1000;

2) załącznik Nr 2 o nazwie "Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu";

3) załącznik Nr 3 o nazwie "Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych".

2. Na rysunku planu określa się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) ustalone symbolami rodzaje przeznaczenia podstawowego terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

3. Zgodnie z przepisami odrębnymi obszar objęty planem znajduje się w granicach:

1) parku krajobrazowego "Beskidu Śląskiego";

2) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 348 - Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski);

3) Głównego Użytkowego Piętra Wodonośnego.

4. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.

5. Zastosowane na rysunku planu symbole opisujące poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczają:

1) oznaczenia literowe na początku symbolu - położenie terenu w obrębie jednostki strukturalnej K-Głębce;

2) oznaczenie cyfrowe na początku symbolu określającego rodzaj przeznaczenia terenu - kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w zbiorze tego samego rodzaju przeznaczenia terenu w ramach obszaru objętego planem;

3) oznaczenia literowe - rodzaj przeznaczenia terenu.

6. Niniejsza uchwała obejmująca obszar o powierzchni około 1,10 ha w zakresie granic obszaru objętego uchwałą jest zgodna z uchwałą Nr II/24/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2014 r.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest mniejszy niż 20°;

2) dachu spadzistym - należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest nie mniejszy niż 20°;

3) elewacji frontowej obiektu - należy przez to rozumieć tę część obiektu, która zwrócona jest w kierunku ulicy lub drogi wewnętrznej, z których zapewniony jest główny dojazd lub dojście do obiektu;

4) gabarycie obiektu - należy przez to rozumieć maksymalne wymiary zewnętrzne bryły obiektu, które w niniejszym planie, poza wysokością i formą dachu, wyrażone są poprzez maksymalną powierzchnię zabudowy obiektu i maksymalną szerokość elewacji frontowej;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) mieszkaniu funkcyjnym - należy przez to rozumieć wydzieloną część budynku , w którym dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z obsługą funkcji przeznaczenia podstawowego terenu;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy kubaturowej nadziemnej, przy czym nie dotyczy ona:

a) elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacji,

b) elementów takich jak: zadaszenia, fragmenty dachu, gzymsy, dekoracje, które mogą wystawać poza tę linię nie więcej niż 1,0 m;

8) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia dla umieszczania reklam lub będące urządzeniem reklamowym;

9) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego;

10) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i nowych mierzona po ich zewnętrznym obrysie, w ramach działki budowlanej;

11) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej, na której ta zabudowa jest zlokalizowana, wyrażony liczbowo;

12) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowlanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki, wyrażony jako wskaźnik %;

13) powierzchni zabudowy obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć powierzchnię w rzucie poziomym zewnętrznych krawędzi obiektu budowlanego na powierzchnię terenu;

14) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

15) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający rodzaj przeznaczenia w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zastrzeżeniem § 4;

16) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, uzupełniający lub dopuszczony w niniejszym planie rodzaj przeznaczenia w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zastrzeżeniem § 4;

17) strefie technicznej - należy przez to rozumieć pas terenu po obu stronach sieci umożliwiający operatorowi dostęp w celu konserwacji, naprawy i remontu sieci;

18) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu oraz opisany symbolem rodzaju przeznaczenia w planie;

19) wysokość budowli - należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najniżej położonym punktem terenu na obrysie budowli, a najwyżej położonym punktem konstrukcji lub elementu budowli;

20) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania;

21) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny urządzone jako parki, zieleńce, z dopuszczeniem obiektów małej architektury.

§ 3. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 4. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują dla każdej działki budowlanej położonej w jego granicach.

§ 5. Ustala się następujące rodzaje przeznaczeń podstawowych terenów opisanych następującymi symbolami:

1) MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości powyżej 550 m n.p.m.;

2) US1 - teren sportu i rekreacji z zabudową kubaturową;

3) US2 - teren sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi.

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) nakazuje się:

a) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,

b) realizację inwestycji, w tym nowych budynków i obiektów w zgodności z kryterium ładu przestrzennego w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

c) realizację obiektów małej architektury i urządzeń informacyjnych o wspólnych cechach stylistycznych i wysokich walorach estetycznych,

d) ograniczenie kolorów połaci dachowych dachów spadzistych do barw czerwonej i brązowej lub ich odcieni,

e) na elewacjach budynków stosowanie stonowanych kolorów jasnych w pastelowych odcieniach;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji reklam wolnostojących,

b) stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych ogrodzeń, za wyjątkiem prefabrykowanych elementów betonowych stanowiących część przęsła ogrodzenia;

3) dopuszcza się:

a) umieszczenie reklam, pod warunkiem ich usytuowania w poziomie parteru budynku,

b) lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW.

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się:

a) lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem obiektów budowlanych służących poprawie stanu sanitarnego obszaru objętego planem, w szczególności takich jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa, kotłownie gazowe,

b) lokalizacji inwestycji pogarszających znacząco jakość środowiska oraz powodujących zjawiska lub stany utrudniające życie lub dokuczliwe dla otoczenia takie jak: hałas, wibracja, zanieczyszczenia wody, powietrza i gruntu, składowanie, gromadzenie lub przetwarzanie odpadów.

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie w celach grzewczych technologii gwarantujących zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska na obszarach objętych planem nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, przy czym:

a) tereny o symbolach MN2 należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) tereny o symbolach US1 i US2 należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami:

1) nakazuje się:

a) przy realizacji robót ziemnych związanych z pracami budowlanymi, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie,

b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w mieście oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy, usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu.

5. Na obszarze objętym planem ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych podlegają:

1) obszar parku krajobrazowego "Beskidu Śląskiego";

2) Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 348 - Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski);

3) Główne Użytkowe Piętro Wodonośne.

§ 8. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty wymagające ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 9. Na obszarze objętym planem nie ustala się terenów stanowiących przestrzeń publiczną.

§ 10. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości w przypadkach przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami:

1) minimalna powierzchnia działek - 600,0 m2;

2) minimalna szerokość frontu działek - 18,0 m;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70°-110°.

§ 11. Na obszarze objętym planem nie występują obszary i tereny górnicze oraz udokumentowane złoża surowców naturalnych.

§ 12. Dla istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych należy zapewnić strefy techniczne, a dla sieci gazowych strefy kontrolowane o szerokościach uzależnionych od średnicy, wieku i typu sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13. 1. W zakresie obsługi komunikacyjnej obszarów objętych planem ustala się:

1) podstawową obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą i planowaną drogę publiczną przylegającą od południa do obszaru objętego panem;

2) możliwość realizacji dojazdów w ramach terenów objętych planem, przy zachowaniu minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających tych dróg - 4,5 m.

2. W zakresie systemu parkowania ustala się:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 wskaźniki służące do wyliczania minimalnej ilości miejsc parkingowych w zależności od planowanego programu inwestycji:

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego, lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe,

c) 30 miejsc na 100 użytkowników na terenach sportowo-rekreacyjnych;

2) w ramach powierzchni parkingów wyliczonych zgodnie z wskaźnikami ustalonymi w pkt 1 konieczność zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 12 miejsc parkingu.

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w media z sieci dostosowuje się do aktualnych potrzeb poprzez przebudowę lub budowę nowej sieci o średnicach odpowiadających potrzebom;

2) dopuszcza się realizację nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, a także przebudowę i rozbudowę istniejących, w tym prowadzenia sieci w kanałach zbiorczych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę nakazuje się:

1) pełne pokrycie zapotrzebowania z sieci wodociągowej;

2) zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych, w tym wyposażenia sieci w hydranty zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych nakazuje się:

1) odprowadzenie ścieków bytowych i podczyszczonych ścieków komunalnych do parametrów ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni lub gromadzenie ścieków w szczelnych osadnikach zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi z okresowym ich opróżnianiem.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do szczelnego, otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej lub do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się:

a) zagospodarowanie wód na terenie własnym inwestora, pod warunkiem braku możliwości odprowadzenia wód do kanalizacji deszczowej,

b) odprowadzenie wód do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) budowę podziemnych zbiorników przetrzymujących wody oraz zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na regulację zrzutu wody do odbiornika.

5. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

1) ustala się:

a) usuwanie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

b) lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi, z zapewnieniem dojazdu do ich obsługi;

2) zakazuje się składowania i utylizacji odpadów.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala się możliwość zaopatrzenia z dystrybucyjnej sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się lokalne, indywidualne zaopatrzenie w gaz płynny.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się dostawę ciepła z indywidualnych, w tym niekonwencjonalnych, proekologicznych źródeł energii cieplnej.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się zasilanie z sieci elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się:

a) budowę stacji transformatorowych,

b) zasilanie ze źródeł energii odnawialnej, z wyłączeniem energii wiatrowej z zastrzeżeniem lit. c,

c) zasilanie ze źródeł energii odnawialnej w formie lamp hybrydowych słoneczno-wiatrowych.

9. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego na obszarze objętym planem.

§ 15. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 16. Dla terenów w granicach obszaru objętego planem ustala się następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) tereny o symbolach MN2 - 30%;

2) teren o symbolu US1 - 20%;

3) teren o symbolu US2 - 5%.

Rozdział 3.
Szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowyoraz zagospodarowania terenów

§ 17. 1. Wyznacza się tereny o symbolach K1MN2 i K2MN2, dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na wysokości powyżej 550 m n.p.m.;

2) uzupełniające:

a) budynki usługowe, pensjonaty,

b) dojazdy, miejsca parkingowe,

c) zieleń urządzona,

d) obiekty małej architektury.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) geometria dachów: dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 20°-45° oraz w przedziale 20°-75° w przypadku dachów mansardowych;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

a) 40% dla zabudowy jednorodzinnej,

b) 50% dla pensjonatów i obiektów usługowych;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej:

a) 40% dla zabudowy jednorodzinnej,

b) 30% dla pensjonatów i obiektów usługowych;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej:

a) maksymalna - 1,0,

b) minimalna - 0,05;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynki i budowle - 9,0 m,

b) obiekty małej architektury - 6,0 m;

6) gabaryty obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 500,0 m2,

b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu:

- 30 m dla zabudowy wolnostojącej,

- 50 m dla zabudowy zwartej.

§ 18. 1. Wyznacza się teren o symbolu K1US1, dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - tereny sportu i rekreacji z zabudową kubaturową;

2) uzupełniające:

a) mieszkanie funkcyjne,

b) obiekty i urządzenia obsługi terenów sportowych, rekreacyjnych i imprez okolicznościowych oraz usługi gastronomiczne,

c) zieleń parkowa i obiekty małej architektury,

d) obiekty tymczasowe związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

1) geometria dachów:

a) dowolność wyboru geometrii dachów,

b) w przypadku dachów spadzistych konieczność stosowania kątów nachylenia połaci dachowych 20°-45° oraz 20°-75° w przypadku realizacji dachu mansardowego;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do działki budowlanej - 40%;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 30%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej:

a) maksymalna - 1,2,

b) minimalna - 0,05;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynki i budowla - 9,0 m,

b) obiekty małej architektury - 6,0 m;

6) gabaryty obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 250,0 m2,

b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu - 25,0 m.

§ 19. 1. Wyznacza się teren o symbolu K1US2 dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - tereny sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;

2) uzupełniające:

a) tymczasowe obiekty budowlane związane ze sportem i rekreacją oraz o funkcji gastronomicznej,

b) tereny narciarstwa zjazdowego,

c) dojazdy.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1:

1) ustala się zakaz lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się możliwość lokalizacji lub przełożenia istniejącej linii elektroenergetycznej oraz realizacji jej w formie podziemnej.

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

1) maksymalna wysokość budowli i urządzeń sportowo-rekreacyjnych - 9,0 m;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 5%;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 80%.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/140/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/140/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 października 2015 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Lp

Nr uwagi

Data wpływu uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości której dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu miejscowego planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcia Rady Miasta Wisła w sprawie rozpatrzenia uwagi

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

21.07.

2015

Wnosi o całkowitą eliminację z projektu planu terenów sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i wnosi o przeznaczenie całości działek dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1250/51

1250/52

1250/73

1250/57

K1MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości powyżej 550 m n.p.m.

K1US2 - tereny sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi

Uwaga nie została uwzględniona w projekcie planu, gdyż jej uwzględnienie byłoby naruszeniem obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła.

Zgodnie z ustaleniami studium obszar objęty planem w przeważającej części znajduje się w terenach jednostki urbanistycznej U3 - sportowo-rekreacyjnej w ramach której zgodnie z ustaleniami studium (ustalenie I.7.U3 - str. 22 tekstu Ustalenia Studium) istnieje jedynie możliwość uzupełnienia istniejących zespołów zabudowy jednorodzinnej.

W przypadku obszaru objętego planem w maksymalnym stopniu zaplanowano uzupełnienie zabudowy terenami dla budownictwa jednorodzinnego. Uwzględnienie uwagi spowodowałoby eliminację istniejącej funkcji sportowo-rekreacyjnej w obszarze objętym planem - co naruszałoby ustalenia studium.

2

2

03.08.

2015

Wnosi o przeznaczenie działek w całości jako działki o zabudowie mieszkaniowej i usunięcie zapisów o przeznaczeniu części działek jako K1US1 i K1US2.

1280/1

1280/2

1283

K2MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości powyżej 550 m n.p.m.

K1US2 - tereny sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi

K1US1 - tereny sportu i rekreacji z zabudową kubaturową

Uwaga nie została uwzględniona w projekcie planu, gdyż jej uwzględnienie byłoby naruszeniem obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła.

Zgodnie z ustaleniami studium obszar objęty planem w przeważającej części znajduje się w terenach jednostki urbanistycznej U3 - sportowo-rekreacyjnej w ramach której zgodnie z ustaleniami studium (ustalenie I.7.U3 - str. 22 tekstu Ustalenia Studium) istnieje jedynie możliwość uzupełnienia istniejących zespołów zabudowy jednorodzinnej.

W przypadku obszaru objętego planem w maksymalnym stopniu zaplanowano uzupełnienie zabudowy terenami dla budownictwa jednorodzinnego. Uwzględnienie uwagi spowodowałoby eliminację istniejącej funkcji sportowo-rekreacyjnej w obszarze objętym planem - co naruszałoby ustalenia studium.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/140/2015
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 października 2015 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych

Rada Miasta Wisła rozstrzyga (w oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ulicy Głębce") o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania:

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Wisła nie poniesie wydatków na inwestycje drogowe, będące skutkiem ustaleń planu miejscowego, dotyczące realizacji nowych odcinków dróg publicznych. Projekt planu nie wyznacza nowych dróg publicznych, więc wejście w życie ustaleń planu nie będzie skutkowało dla miasta kosztami realizacji nowych elementów układu komunikacyjnego.

2. Miasto Wisła może ponieść wydatki związane z budową infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), jednakże inwestycje te nie są możliwe do oszacowania na etapie sporządzania planu.


Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Głębce obejmuje niezabudowane tereny w dzielnicy Głębce na zachód od ul. Głębce i na południe od ul. Krętej.

Celem sporządzenia planu było rozpatrzenie wniosków właścicieli nieruchomości o możliwość zabudowy działek zabudową mieszkaniową przy uwzględnieniu ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła.

W planie ustalono przeznaczenie terenów dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dla zabudowy sportowo-rekreacyjnej z podziałem na tereny z zabudową oraz z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi.

Zgodnie ze studium przeważająca część obszaru objętego planem znajduje się w jednostce urbanistycznej "U3" - "sportowo-rekreacyjne", a część obszaru znajduje się w granicach jednostki urbanistycznej "M2" - mieszkaniowej usytuowanej na terenach powyżej 550 m n.p.m.". Rozwiązania projektu planu nie naruszają ustaleń studium, gdyż utrzymano możliwość kontynuacji funkcji sportowo-rekreacyjnej terenów, a zgodnie z ustaleniem I.7.U3 studium na terenach jednostki U3 możliwe jest uzupełnienie istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej. Obszar objęty planem otoczony jest zabudową mieszkaniową jednorodzinną, a wyznaczone w planie tereny MN2 stanowiły będą uzupełnienie tej zabudowy.

Złożone do projektu planu uwagi dotyczą propozycji przeznaczenia całości terenów dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwagi nie zostały uwzględnione, gdyż taka zmiana przeznaczenia terenów naruszałaby ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe