Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/142/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 29 października 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1515), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 849 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 ze zm.), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 1184 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla 2015 r. poz. 625 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku dodaje się punkty 480-487 o treści:

Krzysztof Rostkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Instytut L'esthezone Import Export (NIP: 6270005482 REGON: 003503612, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu SOSNA (Wisła ul. Górnośląska 46, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 226);

481) Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "KRAKINWEST" Sp. z o.o. (KRS: 0000081567 NIP: 6762131235 REGON: 357123743) - dla obiektu BIAŁY DWOREK (Wisła ul. 1 Maja 6, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 188);

482) Michał Czyż prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CS3B Michał Czyż (NIP: 5482472992, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Kwatery Wisła Malinka (Wisła ul. Kędziorowska 8A, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

483) SUN&SNOW sp. z o.o. (NIP 521-350-75-82 KRS 0000318497) - dla obiektu Apartament (Sun&Snow) (Wisła ul. Miła 2, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

484) SUN&SNOW sp. z o.o. (NIP 521-350-75-82) - dla obiektu Apartament (Sun&Snow) (Wisła ul. Bukowa 17 , brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

485) SUN&SNOW sp. z o.o. (NIP 521-350-75-82) - dla obiektu Apartament (Sun&Snow) (Wisła ul. Górnośląska 11, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

486) Barbara SĘK (NIP 5481322138) - dla obiektu Willa Centrum (Wisła ul. B.Prusa 11, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

487) Jacek Idczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą APARTAMENTY WILLA JULIA JACEK IDCZAK (NIP 7322140354, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa JULIA (Wisła os. Skolnity 1, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 137);";

2) w załączniku uchyla się punkty: 64, 87, 92, 95, 127, 172, 274, 277, 279, 284, 367, 375.

§ 2.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe