Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/93/15 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 art. 58 i art. 61 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i 212 ust. 1 pkt.1, 2, 3, 4 art. 217 ust. 2 pkt. 2, art. 235, art. 236 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń. zm.) na wniosek Wójta Gminy w uzgodnieniu z Komisją Budżetu, Rozwoju, Inwestycji i Współpracy z Samorządami

RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWALA

§ 1. Dokonać przeniesienia w wydatkach budżetowych pomiędzy działami w budżecie gminy na 2015 rok

WYDATKI ZMNIEJSZENIE

DZ. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę500,00 zł (plan UG)

DZ. 750 rozdz. 75023 § 4270 o kwotę2 606,95 zł (plan UG)

DZ. 900 rozdz. 90019 § 4300 o kwotę1 101,05 zł (plan UG)

_________

4 208,00 zł

WYDATKI ZWIĘKSZENIE

DZ. 925 rozdz. 92503 § 4300 o kwotę4 208,00 zł (plan UG)

_________

4 208,00 zł

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi27 667 616,94

Plan wydatków po zmianach wynosi37 814 574,24

Plan przychody po zmianach wynosi10 341 680,30 zł

Plan rozchodów po zmianach wynosi194 723,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe