Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); art. 5 ust. 1, i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014, poz. 40, z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. Obowiązujące na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2016 roku następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wymienionej wyżej w podstawie prawnej.

§ 2. Przyjmuje się jako obowiązujące formularze deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego składane przez podatników od 1 stycznia 2016 roku według wzorów stanowiących załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się pobór podatku poprzez wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ornontowice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVI/449/14 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 5453).

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/95/15
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/15
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/95/15
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/95/15
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe