Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.1045, poz. 1283) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. na terenie Gminy Ornontowice:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 543,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 948,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 317,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 758,00 zł;

4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 523,00 zł;

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1 635,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2 376,00 zł.

§ 2. Ustala się pobór podatku poprzez wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ornontowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XLVI/450/14 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 5400).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/15
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 28 października 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

15

1 503

1 516

15

1 663

1 767

Trzy osie

12

23

1 963

1 978

23

25

2 286

2 298

25

2 655

2 670

Cztery osie i więcej

12

27

2 298

2 312

27

29

2 509

2 538

29

31

2 932

3 070

31

3 070

3 100


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/15
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 28 października 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

25

1 862

1 997

25

31

2 154

2 179

31

2 324

2 396

Trzy osie i więcej

12

40

2 338

2 391

40

2 961

3 100


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/96/15
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 28 października 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

25

532 zł

645 zł

25

645 zł

854 zł

Dwie osie

12

28

552 zł

724 zł

28

33

913 zł

1 225

33

38

1 225

1 822

38

1 624

2 350

Trzy osie i więcej

12

38

999 zł

1 357

38

1 357

1 807

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe