Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przybynów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Żarkach po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się statut sołectwa Przybynów w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki .

§ 3. Traci moc uchwała nr 62/VIII/91 Rady Miejskiej z dnia 4 lutego 1991 roku oraz uchwała Nr 117/ XIX/96 Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 1996 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisława Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 września 2015 r.

STATUT SOŁECTWA PRZYBYNÓW
I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Przybynów tworzy wspólnotę samorządową w ramach odrębnej jednostki pomocniczej.

2. Nazwa jednostki pomocniczej brzmi: Przybynów.

3. Ilekroć dalej jest mowa o Burmistrzu rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.

4. Ilekroć dalej jest mowa o Radzie Miejskiej rozumie się przez to Radę Miejską w Żarkach.

§ 2. 1. Sołectwo Przybynów stanowi obszar 1094,8793 ha.

2. Siedzibą organów jednostki pomocniczej jest miejscowość Przybynów.

§ 3. Sołectwo Przybynów działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.),

2) Statutu Gminy Żarki,

3) niniejszego Statutu.

II. Organizacja i zakres działania sołectwa

§ 4. 1. Organami sołectwa są :

1) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,

2) sołtys - organ wykonawczy.

2. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.

§ 5. Zebranie wiejskie:

1) wybiera i odwołuje sołtysa i rade sołecką;

2) zajmuje stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców;

3) podejmuje uchwały w sprawach dotyczących sołectwa;

4) wyraża opinie podczas konsultacji społecznych w szczególności dotyczących: zmiany granic i zniesienia sołectwa oraz zmiany statutu sołectwa.

§ 6. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa;

3) na pisemny wniosek co najmniej 1 składu Rady sołeckiej;

4) na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej;

§ 7. Zebranie wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 6.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys, a w razie jego nieobecności członek rady sołeckiej.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców (brak quorum) zwołujący zebranie zarządza odbycie następnego zebrania tzw. drugi termin.

3. Następne zebranie ustala się w tym samym dniu, pół godziny później od chwili zakończenia poprzedniego zebrania.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest jawne.

2. Udział w zebraniu uprawnia do:

1) zadawania pytań, zgłaszania uwag;

2) brania udziału w dyskusji;

3) udziału w głosowaniu;

4) żądania utrwalenia w protokole własnych uwag, wypowiedzi, wniosków.

§ 11. 1. Przebieg zebrania jest protokołowany. Protokolant jest wybrany spośród mieszkańców sołectwa.

2. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności.

3. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów (liczba głosów "za" jest większa od liczby głosów przeciwnych) w głosowaniu jawnym.

4. Zebranie wiejskie zwykłą większością głosów może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

5. Uchwały podjęte na zebraniu wiejskim podpisuje przewodniczący zebrania.

6. Protokół z zebrania wiejskiego powinien być przesłany w terminie 7 dni do Burmistrza.

7. Protokół z zebrania wiejskiego jest jawny . każdy ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek i wyciągów.

III. Sołtys i rada sołecka

§ 12. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

2. Rada sołecka wspomaga sołtysa w realizacji jego zadań .

3. Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.

4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wynosi 4 lata.

§ 13. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia lokalnej społeczności;

3) składanie wniosków do Burmistrza w sprawie projektu budżetu gminy dotyczących realizacji zadań w sołectwie;

4) współpraca z Urzędem Miasta i Gminy w Żarkach i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy Żarki oraz organizacjami pozarządowymi;

5) udział sesjach Rady Miejskiej;

6) stała współpraca z radnymi i Burmistrzem;

7) informowanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty o terminach sesji i istotnych sprawach dla mieszkańców sołectwa;

8) składanie co najmniej raz w roku na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności;

9) opracowywanie planów pracy i zamierzeń do zrealizowania w najbliższym roku budżetowym;

10) zbieranie uwag, opinii i sugestii mieszkańców sołectwa celem ujęcia w programie działania oraz przeanalizowanie słuszności i realności propozycji;

11) realizacja uchwał zebrań wiejskich;

12) organizowanie spotkań.

§ 14. Sołtys posługuje się pieczątką "Sołtys sołectwa Przybynów" ze wskazaniem imienia i nazwiska.

§ 15. 1. Rada sołecka ma charakter opiniodawczo - doradczy.

2. Rada sołecka liczy od 3 do 5 członków.

3. Rada sołecka posiada przewodniczącego.

4. Funkcję przewodniczącego może pełnić albo sołtys albo członek rady sołeckiej wybrany przez zebranie wiejskie.

5. Wyboru przewodniczącego rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie, które dokonało wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

§ 16. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

1) wspomaganie działalności sołtysa;

2) zbieranie wniosków i uwag mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa;

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa.

§ 17. W sprawach sołectwa Rada sołecka podejmuje uchwały, wnioski, wyraża opinię zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady.

IV. Zasady wyborcze

§ 18. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Burmistrz w okresie 6 miesięcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

2. Zebranie wiejskie, na którym ma być wybrany sołtys i rada sołecka zarządza Burmistrz poprzez wydanie zarządzenia, w którym określa dzień, godzinę i miejsce zebrania wiejskiego.

3. Burmistrz wyznacza przewodniczącego zebrania przed przystąpieniem do procedury wyborczej.

4. Przebieg zebrania wyborczego protokołuje wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta i Gminy.

§ 19. Mieszkańcy sołectwa zostają powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty o wiejskim zebraniu wyborczym co najmniej 7 dni przed wyznaczona datą zebrania.

§ 20. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Jeśli w wymaganym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby uczestników stosuje się zapisy § 9 statutu.

3. Czynne prawo wyborcze na zebraniu wiejskim przysługuje mieszkańcom sołectwa, którzy posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.

§ 21. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 22. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wyboru, zgłoszonych na zebraniu wiejskim.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, a w drugiej kolejności członków rady sołeckiej.

3. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej jednocześnie na odrębnych kartach do głosowania.

§ 23. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w liczbie trzech członków wybranych spośród osób posiadających prawo wyboru obecnych na zebraniu wiejskim.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na funkcję sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania w głosowaniu jawnym.

4. Wybrani członkowie komisji wyznaczają spośród siebie przewodniczącego komisji.

§ 24. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) sporządzenie listy kandydatów i przygotowanie kart do głosowania,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporządzenie i podpisanie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

§ 25. Lista zgłoszeń kandydatów na sołtysa i osobno na członka rady sołeckiej powinna być zamknięta dopiero na mocy uchwały zebrania wyborczego, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 26. Głosowanie odbywa się na opieczętowanych pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach kartach do głosowania, z uszeregowaną w kolejności alfabetycznej listą nazwisk i imion kandydatów wydanych przez komisję skrutacyjną.

§ 27. Głosowanie w sprawie wyboru sołtysa odbywa się poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

§ 28. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na sołtysa głosowanie polega na postawieniu znaku "X" na kartce z wyrazem "TAK" opowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce z wyrazem "NIE" opowiadając się przeciwko kandydatowi.

§ 29. Głosowanie w sprawie wyboru członków rady sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku w "X" w liczbie ustalonego składu rady sołeckiej w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów.

§ 30. Karty do głosowania niewypełnione lub wypełnione w inny sposób uznaje się za głos nieważny.

§ 31. Wyborca powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania wyboru w sposóbzapewniający tajność głosowania.

§ 32. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, a w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej ilości głosów, przeprowadza się ponowne wybory z udziałem tych kandydatów.

§ 34. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, a w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej ilości głosów, skutkującym przekroczeniem liczby składu osobowego rady sołeckiej, przeprowadza się ponowne wybory z udziałem tych kandydatów.

§ 35. 1. Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje uczestnikom zebrania wiejskiego protokół sporządzony z przeprowadzonych wyborów.

2. W protokole z przeprowadzonych wyborów musi być zaznaczone ile kart do głosowania zostało przygotowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ile kart zostało wydanych w celu przeprowadzenia głosowania i ile kart zostało pustych, nie wydanych.

§ 36. 1. Treść protokołu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

2. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu zebrania wiejskiego.

§ 37. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje wskutek:

1) złożenia na ręce Burmistrza lub Rady Miejskiej pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) pozbawienia praw publicznych,

3) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

4) śmierci,

5) zmiany miejsca zamieszkania poza sołectwem Przybynów.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wygaśnięcie mandatu stwierdza się na najbliższym zebraniu wiejskim.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa, przeprowadza się wybory uzupełniające stosując odpowiednio zapisy niniejszego Rozdziału.

4. Wyborów uzupełniających sołtysa nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż sześć miesięcy.

§ 38. 1. Zebranie wiejskie może odwołać, w każdym czasie, zarówno sołtysa jak i członka rady sołeckiej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, z zachowaniem zasad określonych dla ich wyboru.

2. Przed rozpoczęciem procedury odwołania zarówno sołtys jak i członek rady sołeckiej ma prawo złożyć oświadczenie.

§ 39. 1. Odwołanie może nastąpić na wniosek:

1) Rady Miejskiej lub Burmistrza;

2) co najmniej 1/10 liczby mieszkańców sołectwa;

2. Wniosek o odwołanie powinien być sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie.

V. Kontrola oraz nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 40. 1. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.

2. Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Rada Miejska kontroluje działalność organów sołectwa w zakresie bieżącej działalności sołectwa poprzez komisję rewizyjną.

§ 41. 1. Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością organów sołectwa poprzez analizę protokołów z posiedzeń zebrania wiejskiego i rady sołeckiej, a także podjętych uchwał pod kątem ich zgodności z prawem.

2. W przypadku, gdy uchwały, o których mowa w ust. 1, wykraczają poza zakres kompetencji bądź są sprzeczne z prawem Burmistrz wstrzymuje ich wykonanie.

VI. Postanowienia końcowe

§ 42. 1. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje się w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.

2. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe