| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/122/15 Rady Miasta Lędziny

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1484), po przeprowadzonych konsultacjach społecznych oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Rada Miasta Lędziny
uchwala:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości poprzez segregowanie odpadów, powstających w gospodarstwach domowych na następujące rodzaje odpadów:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym również opakowania ulegające biodegradacji,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte opony,

l) odpady zielone,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,

n) popiół, żużel.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie, z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie.

§ 2. 1. Obowiązek oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego winien być realizowany przez odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

2. Zanieczyszczenia usuwane z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej - po spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi oraz do kanalizacji deszczowej.

2. Na terenach nieruchomości, z wyłączeniem terenów służących do użytku publicznego, dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych związanych z bieżącą eksploatacją pod warunkiem, że nie spowodują one skażenia powierzchni ziemi i wód oraz nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. Ustala się następujące rodzaje pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 l do 50 l,

2) pojemniki zamykane na odpady niesegregowane o pojemności 110 l - 1100 l,

3) kontenery zamykane o pojemności 5 m3, 7 m3i 10 m3,

4) worki na odpady niesegregowane o pojemności 120 l,

5) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie o pojemności 1,1 m3- 2,5 m3, stosowane w zabudowie wielorodzinnej:

a) kolor niebieski - papier i makulatura,

b) kolor biały - szkło bezbarwne i kolorowe,

c) kolor żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

6) worki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie, stosowane w zabudowie jednorodzinnej:

a) kolor niebieski - papier i makulatura,

b) kolor biały - szkło kolorowe i bezbarwne,

c) kolor żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

7) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorem brązowym oraz specjalistyczne worki biodegradowalne na odpady zielone,

8) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorem czarnym oraz specjalistyczne worki na żużle i popioły paleniskowe,

9) pojemniki na specyficzne rodzaje odpadów, takie jak tekstylia, przeterminowane leki, zużyte baterie itp.

§ 5. 1. Nieruchomości powinny być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o pojemności:

1) dla budynków mieszkalnych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l na obiekt,

2) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem pkt 3 do 8 - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l na obiekt,

3) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l na obiekt,

4) dla obiektów handlowych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l na obiekt,

5) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l na obiekt,

6) dla szpitali, hoteli, internatów, pensjonatów, domów pomocy społecznej oraz innych placówek, zakładów, jednostek przeznaczonych do całodobowego pobytu osób, w rozumieniu przepisów odrębnych, - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l na obiekt,

7) dla ogródków działkowych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l na obiekt,

8) dla cmentarzy - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności minimalnej 1100 l na obiekt.

§ 6. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie nieruchomości w miejscach łatwo dostępnych, odpowiadających odrębnym przepisom prawa.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i konserwowanie.

§ 7. 1. Odległość między koszami ulicznymi rozstawionymi na chodnikach przy drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie natężenia ruchu pieszych, jednak nie może przekroczyć 600 m.

2. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy usytuować w pobliżu wiaty lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 8. W przypadku, gdy umieszczenie pojemników na odpady nie jest możliwe na terenie nieruchomości, właściciele nieruchomości zapewniają umieszczenie pojemników na odpady komunalne na terenie innej sąsiedniej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z częstotliwością określoną w § 10, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości udostępniają pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp dla przedstawicieli podmiotu odbierającego odpady komunalne.

§ 10. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) zmieszane odpady komunalne co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej - dwa razy w tygodniu.

2) popiół z palenisk domowych co najmniej:

a) raz w miesiącu w okresie od 01 października do 30 kwietnia

b) raz na dwa miesiące w okresie od 01 maja do 30 września

3) segregowane odpady komunalne (takie jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu.

4) odpady ulegające biodegradacji. w tym również opakowania ulegające biodegradacji, odpady zielone w okresach od 01 kwietnia do 30 listopada co najmniej:

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej - raz na tydzień.

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - dwa razy w roku,

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej - jeden raz w miesiącu.

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, w tym:

1) z terenów i obiektów użytku publicznego co najmniej raz na miesiąc,

2) z nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza co najmniej raz na miesiąc,

3) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku co najmniej raz na miesiąc

4) z cmentarzy co najmniej dwa razy w miesiącu,

5) z koszy ulicznych co najmniej dwa razy w miesiącu,

3. Niezależnie od zapisów określonych w ust. 1 i 2 odpady zebrane selektywnie można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 11. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, proporcjonalnie do zużytej wody, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. przez kompostowanie w przydomowych kompostownikach na nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi i na działkach niezabudowanych.

2. Promuje się edukację ekologiczną zapobiegającą powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 13. 1. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:

1) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu;

2) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów.

3) usunięte zanieczyszczenia, o których mowa w ust. 2, powinny być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych lub w koszach ulicznych zlokalizowanych na terenach użytku publicznego.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, osiedlami mieszkaniowymi oraz budynkami jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej.

2. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi pod warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami prawa.

3. Zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich, jak hałas czy odory.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami magazynowymi wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego bądź przechowywania produktów rolno - spożywczych, budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi, a także budynki placówek oświatowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej;

2) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu październiku.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

2. Traci moc Uchwała nr XXXIV/258/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11.04.2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny.

3. Traci moc Uchwała XV/95/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/258/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11.04.2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Elżbieta Ostrowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »