| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/304/2015 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie i Mikołowskiego Impresariatu Kultury w Mikołowie i utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9. art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 9, 11, 13, 18 i 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 406 z późn. zm.) - po upływie wymaganego terminu podania do publicznej wiadomości treści uchwały nr X/213/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zamiaru i przyczynach połączenia instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mikołów

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. 1. Dokonać z dniem 1 stycznia 2016 r. połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie i Mikołowskiego Impresariatu Kultury w Mikołowie.

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejski Dom Kultury w Mikołowie.

3. Miejski Dom Kultury, o którym mowa w ust. 2 uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

4. Dokonać z dniem 1 stycznia 2016 r. wpisu nowo utworzonej instytucji kultury, o której mowa w ust. 2 i wykreślić z tym dniem instytucje kultury, o których mowa w ust. 1.

§ 2. Siedziba Miejskiego Domu Kultury mieści się w Mikołowie Rynek 19, a terenem działania jest obszar gminy miejskiej Mikołów.

§ 3. Do zadań Miejskiego Domu Kultury należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie gminy miejskiej Mikołów. Szczegółowy zakres działalności Miejskiego Domu Kultury określa statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2016 r. Miejski Dom Kultury przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2016 r. Miejski Dom Kultury wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

§ 6. Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem 1 stycznia 2016 r. pracownikami Miejskiego Domu Kultury, który przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

§ 7. Działalność Miejskiego Domu Kultury będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. Ponadto Miejski Dom Kultury może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, sprzedaży składników majątku ruchomego, najmu i dzierżawy składników majątku ruchomego oraz innych źródeł.

§ 8. Tracą moc uchwały:

- Uchwała nr XI/250/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie (Śląsk.2015.4510),

- Uchwała nr XXXIII/807/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie (Śląsk.2013.5521),

- Uchwała nr XVIII/346/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Mikołowskiego Impresariatu Kultury (Śląsk.2012.2269).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


mgr Michał Rupik


Załącznik do Uchwały Nr XIII/304/2015
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 października 2015 r.

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIKOŁOWIE

§ 1. Miejski Dom Kultury w Mikołowie, zwany również dalej MDK, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną przez gminę miejską Mikołów, która jest dla Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie Organizatorem.

§ 2. Miejski Dom Kultury w Mikołowie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515);

4) postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Terenem działania Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie jest gmina miejska Mikołów.

2. Siedzibą MDK jest Mikołów Rynek 19.

§ 4. Miejski Dom Kultury w Mikołowie używa pieczątki podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.

§ 5. MDK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców miasta.

§ 6. 1. Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie należy w szczególności:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;

2) edukacja kulturalna;

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

4) tworzenie warunków do rozwoju ruchu regionalnego;

5) upowszechnianie wiedzy o sztuce;

6) organizowanie spektakli teatralnych, imprez plenerowych;

7) organizowanie koncertów muzycznych, w tym "Mikołowskich Dni Muzyki";

8) organizowanie plenerów plastycznych, w tym" Impresji Mikołowskich";

9) organizowanie wystaw malarstwa, rzeźby oraz innych prac artystycznych,

10) stała prezentacja kolekcji malarskiej, opieka nad galerią;

11) patronat nad amatorskim ruchem artystycznym, jego promocja i prezentacja;

12) praca dydaktyczna i szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą;

13) organizacja spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki;

14) tworzenie klubów dyskusyjnych, kółek zainteresowań, zespołów muzycznych;

15) poszukiwanie nowych form i źródeł działalności kulturalnej;

16) poszukiwanie nowych form finansowania kultury;

17) integracja środowisk twórczych oraz społeczności lokalnej;

18) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, jak również z innymi placówkami kultury;

19) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;

20) wydawanie miesięcznika "Gazeta Mikołowska".

2. MDK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

3. MDK współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami oraz związkami twórców i artystów.

§ 7. 1. Miejskim Domem Kultury w Mikołowie kieruje Dyrektor, który:

1) reprezentuje MDK na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór nad mieniem MDK;

3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej;

4) jest pracodawcą dla pracowników MDK w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

2. Dyrektora MDK powołuje i odwołuje Burmistrz Mikołowa na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. W MDK przewiduje się utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora. Zastępcę dyrektora MDK powołuje i odwołuje Burmistrz Mikołowa na zasadach takich, jak przy powołaniu Dyrektora MDK.

§ 8. 1. Dyrektor i pracownicy MDK powinni mieć kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, określone w odrębnych przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.

2. Wynagrodzenie Dyrektora i zastępcy dyrektora MDK ustala Burmistrz Mikołowa.

3. Wynagrodzenie pracowników MDK ustala się na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9. Przychodami Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie są:

1) dotacje;

2) wpływy z prowadzonej działalności statutowej;

3) przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

4) przychody uzyskane z najmu i dzierżawy majątku ruchomego;

5) przychody z wynajmu sal, sprzętu, wyposażenia, wypożyczania kostiumów i rekwizytów;

6) spadki, zapisy, darowizny;

7) środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

8) inne źródła.

§ 10. 1. Przy Miejskim Domu Kultury w Mikołowie może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne.

2. Skład osobowy i Regulamin Rady Programowej ustala Dyrektor MDK w drodze zarządzenia.

§ 11. Organizację wewnętrzną Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora MDK.

§ 12. 1. Dyrektor MDK gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem ruchomym i nieruchomym oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej MDK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. MDK przedkłada sprawozdania z wykonania planu finansowego (roczne i półroczne) burmistrzowi, celem zatwierdzenia.

§ 13. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »