Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/124/2015 Rady Gminy Psary

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ora art.. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515); art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.); w związku z Uchwałą nr XI/111/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Psary na lata 2015-2025", Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. Ustalić następujące zasady udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do realizacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025":

1) Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację celową do zadania związanego z termomodernizacją budynków mieszkalnych na terenie Gminy Psary, w zakresie wynikającym z "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025" tj.:

a) docieplenie budynku - ściany,

b) docieplenie budynku - dachy/stropodachy,

c) wymiana okien.

2) Dotacje będą udzielane w ramach środków ujętych w budżecie Gminy Psary w poszczególnych latach na realizację "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025".

3) Szczegółowe kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb udzielania dotacji, sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zadania określa Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w "Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025", stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Psary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XII/124/2015
Rady Gminy Psary
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XII/124/2015 Rady Gminy Psary z dnia 29 października 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe