Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 208/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik

Tekst pierwotny

Działając na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 6, ust. 7 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz związki zawodowe działające w oświacie

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Obniżyć obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z uczniami lub wychowankami dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik o wielkości wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, logopedów i doradców zawodowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalić poniższe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego:

1) zasady stosuje się dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego na skutek między innymi:

- odbywania przez uczniów praktyk zawodowych

- wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych;

2) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach roku szkolnego zwiększonej tygodniowej liczby godzin zajęć tak, aby średni ich wymiar w okresie całego roku szkolnego odpowiadał co najmniej obowiązkowemu wymiarowi zajęć dydaktycznych;

3) informację o średniej tygodniowej liczbie godzin ustalonej według zasad określonych w pkt. 2 dla poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły zawiera w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i podaje do wiadomości każdemu nauczycielowi;

4) jeżeli przydział godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela obliczony według zasad określonych w pkt. 2 przekracza obowiązkowy tygodniowy wymiar, różnica pomiędzy średnią liczbą godzin przydzieloną nauczycielowi a obowiązkowym pensum stanowi godziny ponadwymiarowe;

5) nauczyciel w okresie całego roku szkolnego ma prawo do wynagrodzenia w stałej wysokości odpowiedniej do uśrednionego wymiaru zajęć;

6) nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć całego okresu zatrudnienia;

7) przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć nie zrealizowane przez nauczyciela z powodów leżących po stronie pracodawcy, traktuje się do rocznego rozliczenia godzin jak godziny zrealizowane;

8) w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, rozliczenie z przydzielonych zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy. Za wszystkie przepracowane miesiące, przysługuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe;

9) obowiązkiem dyrektora jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji zawierającej rozliczenie miesięczne i roczne realizowanych przez nauczyciela godzin, a w szczególności:

- uśrednioną tygodniową liczbę godzin zajęć dydaktycznych

- uśrednioną tygodniową liczbę godzin ponadwymiarowych

- okres rozliczenia

- ilość godzin ponadwymiarowych przepracowanych w okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem świąt, okresów chorobowych i innych nieobecności, zastępstw doraźnych.

§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według poniższego wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela,

x1, x2, … ,xn - oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na poszczególnych stanowiskach,

y1, y2, … ,yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.

§ 5. Traci moc uchwała nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Fudali


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208/XIV/2015
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 października 2015 r.

Rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze

1. W przedszkolach:

Obowiązkowe pensum godzin zajęć pracy nauczyciela

Zniżki godzin dla dyrektorów

Zniżki godzin dla
wicedyrektorów w przedszkolach liczących co najmniej 6 oddziałów

Zniżki godzin dla
wicedyrektorów w przedszkolach liczących mniej niż 6 oddziałów

22 godziny

19 godzin

15 godzin

1 godzina

25 godzin

22 godziny

18 godzin

1 godzina

2. W zespołach szkolno-przedszkolnych:

Obowiązkowe pensum godzin zajęć pracy nauczyciela

Zniżki godzin dla dyrektorów

Zniżki godzin dla
wicedyrektorów

18 godzin

15 godzin

11 godzin

22 godziny

19 godzin

15 godzin

24 godziny

21 godzin

17 godzin

25 godzin

22 godziny

18 godzin

26 godzin

23 godziny

19 godzin

30 godzin

27 godzin

23 godziny

3. W szkołach podstawowych:

Obowiązkowe pensum godzin zajęć pracy nauczyciela

Zniżki godzin dla dyrektorów

Zniżki godzin dla
wicedyrektorów w szkołach liczących co najmniej 12 oddziałów

Zniżki godzin dla
wicedyrektorów w szkołach liczących
mniej niż 12 oddziałów

18 godzin

15 godzin

11 godzin

1 godzina

24 godziny

21 godzin

17 godzin

1 godzina

26 godzin

23 godziny

19 godzin

1 godzina

30 godzin

27 godzin

23 godziny

1 godzina

4. W gimnazjach:

Obowiązkowe pensum godzin zajęć pracy nauczyciela

Zniżki godzin dla dyrektorów

Zniżki godzin dla
wicedyrektorów w szkołach liczących co najmniej 12 oddziałów

Zniżki godzin dla
wicedyrektorów w szkołach liczących
mniej niż 12 oddziałów

18 godzin

15 godzin

11 godzin

1 godzina

24 godziny

21 godzin

17 godzin

1 godzina

26 godzin

23 godziny

19 godzin

1 godzina

30 godzin

27 godzin

23 godziny

1 godzina

5. W szkołach ponadgimnazjalnych oraz w zespołach szkół:

Obowiązkowe pensum godzin zajęć pracy nauczyciela

Zniżki godzin dla dyrektorów

Zniżki godzin dla
wicedyrektorów w szkołach (zespołach) liczących
co najmniej 12 oddziałów

Zniżki godzin dla
wicedyrektorów w szkołach (zespołach) liczących
mniej niż 12 oddziałów

18 godzin

15 godzin

11 godzin

1 godzina

24 godziny

21 godzin

17 godzin

1 godzina

30 godzin

27 godzin

23 godziny

1 godzina

6. W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda":

Obowiązkowe pensum godzin zajęć pracy nauczyciela

Zniżki godzin dla dyrektorów

Zniżki godzin dla
wicedyrektorów

Zniżki godzin kierowników warsztatów szkolnych

18 godzin

15 godzin

11 godzin

20 godzin

17 godzin

13 godzin

22 godziny

19 godzin

15 godzin

13 godzin

24 godziny

21 godzin

17 godzin

30 godzin

27 godzin

23 godziny

7. W Młodzieżowym Domu Kultury:

Obowiązkowe pensum godzin zajęć pracy nauczyciela

Zniżki godzin dla dyrektorów

Zniżki godzin dla
wicedyrektorów

18 godzin

18 godzin

11 godzin


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 208/XIV/2015
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 października 2015 r.

Rozmiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

Stanowisko

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć w tygodniu

doradca zawodowy

30 godzin

pedagog szkolny

24 godziny

psycholog szkolny

24 godziny

logopeda

24 godziny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe