Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 212/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zmian Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana X/

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Sosnowcu u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

W Tabeli Nr 1 Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. dokonuje się zmian planu prognozowanych dochodów budżetu miasta Sosnowca w następujący sposób:

1. Poprzez zwiększenie

o kwotę

9 099 613 zł

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

2 312 763

dochody majątkowe

o kwotę

6 786 850

Dochody gminy

o kwotę

9 037 875

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

2 251 025 zł

dochody majątkowe

o kwotę

6 786 850

Dochody powiatu

o kwotę

61 738

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

61 738

2. Poprzez zmniejszenie

o kwotę

17 842 463 zł

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

4 032 896 zł

dochody majątkowe

o kwotę

13 809 567 zł

Dochody gminy

o kwotę

17 842 463 zł

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

4 032 896 zł

dochody majątkowe

o kwotę

13 809 567 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu miasta Sosnowca, stanowiących Tabelę Nr 2 do Uchwały

Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r.

1. Poprzez zwiększenie

o kwotę

5 066 717 zł

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

438 522

wydatki majątkowe

o kwotę

4 628 195

Wydatki gminy

o kwotę

5 005 381

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

377 186

wydatki majątkowe

o kwotę

4 628 195 zł

Wydatki powiatu

o kwotę

61 336

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

61 336

2. Poprzez zmniejszenie

o kwotę

13 809 567 zł

w tym:

wydatki majątkowe

o kwotę

13 809 567 zł

Wydatki gminy

o kwotę

13 809 567 zł

w tym:

wydatki majątkowe

o kwotę

13 809 567 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3.

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu miasta Sosnowca, stanowiących Tabelę Nr 2 do Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r.

- Poprzez zmniejszenie wydatków bieżących (per saldo)

o kwotę

272 553

- Poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (per saldo)

o kwotę

272 553

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych (jednorocznych) na 2015 rok, stanowiących Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok, stanowiących Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6.

Dokonuje się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok, stanowiących Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 7.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok, stanowiących Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r.

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały

§ 8.

Dokonuje się zmiany zapisu § 10 Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok:

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych

w wysokości

4 107 149 zł

oraz wydatki

w wysokości

4 107 149 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań określonych
w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości

223 000

§ 9.

Dokonuje się zmiany zapisu § 11 Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok:

Ustalić dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w wysokości

31 000 000 zł

oraz wydatki

w wysokości

34 300 000 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 212/XXI/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 212/XXI/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 212/XXI/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki - przeniesienia


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 212/XXI/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

wydatki majątkowe jednoroczne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 212/XXI/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

rachunek wydzielony


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 212/XXI/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

dotacje


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 212/XXI/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

ochrona środowiska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe