| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 220/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W nieruchomościach zamieszkałych:

1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 11,00 złotych miesięcznie od osoby.

2) Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 18,00 złotych miesięcznie od osoby.

§ 2.

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wynosi:

- 13,00 zł za pojemnik o poj. 80 l,

- 17,00 zł za pojemnik o poj. 120 l,

- 31,00 zł za pojemnik o poj. 240 l,

- 74,00 zł za pojemnik o poj. 770 l,

- 90,00 zł za pojemnik o poj. 1100 l,

- 180,00 zł za kontener o poj. 2,5 m3,

- 370,00 zł za kontener o poj. 5 m3,

- 460,00 zł za kontener o poj. 7 m3,

- 690,00 zł za kontener o poj. 10 m3,

- 600,00 zł za prasokontener o poj. 5 m3,

- 800,00 zł za prasokontener o poj. 10 m3,

- 1400,00 zł za prasokontener o poj. 20 m3."

2. Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wynosi:

- 23,00 zł za pojemnik o poj. 80 l,

- 30,00 zł za pojemnik o poj. 120 l,

- 55,00 zł za pojemnik o poj. 240 l,

- 130,00 zł za pojemnik o poj. 770 l,

- 157,00 zł za pojemnik o poj. 1100 l,

- 315,00 zł za kontener o poj. 2,5 m3,

- 647,00 zł za kontener o poj. 5 m3,

- 805,00 zł za kontener o poj. 7 m3,

- 1207,00 zł za kontener o poj. 10 m3,

- 1061,00 zł za prasokontener o poj. 5 m3,

- 1415,00 zł za prasokontener o poj. 10 m3,

- 2476,00 zł za prasokontener o poj. 20 m3."

§ 3.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec powstającymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 4.

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 3 niniejszej uchwały oraz § 1 uchwały Nr 458/XXIX/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sosnowca.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) na miejskiej stronie internetowej www.bip.sosnowiec.pl,

2) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

§ 6.

Traci moc: Uchwała Nr 55/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »