Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/69/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. 2. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Szczyrk na 2015 r." do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:


Dział


Rozdz.


Treść


Zwiększenie


Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

10 080

27 140

60004

Lokalny transport zbiorowy
W tym:
wydatki bieżące

z tego dotacje na zadania bieżące

10 080

10 080

10 080

60013

Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
wydatki majątkowe
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne

27 140

27 140

27 140

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w tym:
wydatki majątkowe
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 000

5 000

5 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 080

80113

Dowożenie uczniów do szkół

w tym:
wydatki bieżące
z tego wydatki jednostek budżetowych

z tego wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

10 080


10 080

10 080

10 080

852

POMOC SPOŁECZNA

3 105

3 105

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w tym:
wydatki bieżące
z tego wydatki jednostek budżetowych

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


3 105

3 105

3 105

3 105

85295

Pozostała działalność
w tym:
wydatki bieżące
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 105


3 105

3 105

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

22 140

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
wydatki majątkowe

z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne

22 140

22 140

22 140


RAZEM


40 325


40 325

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku "Wydatki majątkowe w 2015 r." który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.", który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku "Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 r." który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r." który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr III/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadańwykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r." który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet po zmianach wynosi:

DOCHODY - 22 441 920,54 zł.

WYDATKI - 23 063 774,54 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 621 854,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Borys Matlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/69/2015
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe w 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/69/2015
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/69/2015
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/69/2015
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/69/2015
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/69/2015
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.


Uzasadnienie

Korekty wydatków dokonuje się:

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne "Budowa oraz przebudowa chodnika w Szczyrku Salmopolu" i przenosi do działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na nowe zadanie pn "Zakup oprogramowania do zarządzania przystankami" i do działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONA ŚRODOWISKA na nowe zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej oraz Ondraszka i Zwalisko". Jednocześnie zwiększa się środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie transportu zbiorowego w 2015 r.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zmniejsza się wydatki na dowożeniu dzieci do szkół i przenosi do działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Z działu 852 POMOC SPOŁECZNA przenosi się środki z rozdziału 85205 do rozdziału 85295 na nowy projekt pn "Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja".

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO przenosi się środki z zadania inwestycyjnego "Adaptacja budynku kina na potrzeby MOKPiI oraz Biblioteki Publicznej w Szczyrku" na nowe zadanie "Opracowanie koncepcji rozbudowy budynku przy ul. Beskidzkiej 106 na potrzeby Ośrodka Kultury i Informacji Turystycznej" (kwota 26.000,00 zł Załącznik Nr 1)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe