| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/74/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 6m i 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.)

Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku na obszarze Gminy Szczyrk, wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy,

2) Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej / uczelni.

3) Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu.

4) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Szczyrk oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy.

5) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Szczyrk pod innym adresem niż adres zameldowania.

6) Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.

7) W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczyrku w terminie:

1) do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) do 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LI/263/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Borys Matlak


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/74/2015
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 października 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »