Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/110/2015 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 885)

Rada Gminy Wilkowice uchwala:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na rok 2015" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, w następującym zakresie:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 50.177,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 1.123,00 złotych

2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę 49.054,00 złotych

w tym

a. zwiększenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 39.100,00 zł

2. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 50.177,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć dochody własne o kwotę 50.177,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu gminy na rok 2015" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, w następującym zakresie:

1. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 53.500,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.800,00 złotych

w tym: na zadania z UE zwiększyć o kwotę 1.800,00 zł

2) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 82.000,00 złote

w tym: na zadania z UE zwiększyć o kwotę 12.000,00 zł

3) zmniejszyć wydatki związane z obsługą długu o kwotę - 137.300,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 53.500,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę - 53.500,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015 roku" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 "Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów- 44.112.954,77 złotych

Plan wydatków- 44.453.931,77 złotych

Planowany deficyt budżetowy 340.977,00 złotych

§ 7.

Źródłem finansowania deficytu budżetowego będzie pożyczka w kwocie 340.977,00 złotych.

§ 8.

Przyjąć:

1. przychody budżetu gminy w kwocie 4.308.537,00 złotych, które stanowić będą:

1) Kredyty w kwocie- 3.898.259,00 złotych

2) Pożyczki w kwocie- 340.977,00 złotych

3) Wolne środki w kwocie - 69.301,00 złotych

§ 9.

Przeznaczenie kwoty w wysokości 3.967.560,00 złotych na finansowanie rozchodów budżetu gminy nie ulega zmianie, tj:

1) Spłatę kredytów w kwocie-1.850,000,00 złotych

2) Spłatę pożyczek w kwocie-117.560,00 złotych

3) Spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 2.000.000,00 złotych

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe