Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Białej.

Rada Gminy Wilkowice uchwala co następuje:

§ 1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie odbierana każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

1) nieselektywnie zebrane odpady - jeden raz w miesiącu, a w miesiącach lipiec, sierpień dwa razy w miesiącu,

2) selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i szkło - jeden raz w miesiącu,

3) popiół - jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 maja każdego roku,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku.

2. Przyjmowanie odpadów takich jak: odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz pozostały popiół prowadzone będzie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych po dostarczeniu ich własnym transportem przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz niezamieszkałej.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia na budowę, prowadzonych na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych mogą być dostarczane przez właściciela nieruchomości do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości nie większej niż 1 tona w ciągu roku dla całej nieruchomości.

4. Wprowadza się ograniczenie przyjmowanych od właścicieli nieruchomości w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następujących odpadów:

1) zielonych - do 150 kg rocznie;

2) zużytych opon - do 2 kompletów rocznie;

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe - do 150 kg rocznie; W przypadku przekroczenia ww. ilości, za ilości przekroczenia zostanie pobrana opłata wg obowiązującego na dany rok cennika Zakładu Gospodarki Odpadami.

§ 3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości jest dostarczany właścicielom w formie ulotki, a ponadto publikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilkowice.

§ 4. Przyjmowanie odpadów wymienionych w §2 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, co do których zaistniała konieczność oddania poza terminem wynikającym z harmonogramu odbioru, odbywać się będzie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a nieruchomość wykorzystana jest do: prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, hotele, sklepy, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady w ilościach i miesiącach wynikających z deklaracji. W miesiącach, w których na nieruchomości powstają odpady komunalne, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z deklaracją, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 6. Od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dla których opłatę ustala się w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości, odpady będą odbierane zgodnie z §1 i §2 uchwały.

§ 7. 1. Od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy dla części zamieszkałej, dla której opłatę ustala się na podstawie metody, określonej w art. 6j ust.1 pkt.1 ww. ustawy tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, odpady będą odbierane zgodnie z §1 i §2 uchwały.

2. Od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dla części niezamieszkałej, dla której opłatę ustala się na podstawie metody, określonej w art. 6k ust.1 pkt. 2 tj. opłatę za pojemnik o określonej pojemności, odpady będą odbierane zgodnie z §5.

§ 8. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Wilkowicach przy ulicy Wilkowskiej 51 przyjmuje za okazaniem dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy wszystkie rodzaje selektywnie zebranych odpadów przywiezionych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wilkowice. Przyjmowanie odpadów odbywa się w godzinach pracy punktu. Adres PSZOK i godziny przyjęć podane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilkowice: www.wilkowice.pl

§ 9. Postanawia się, że odpady odebrane od właścicieli nieruchomości, jak i oddane przez nich bezpośrednio do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, kierowane są do zagospodarowania na regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014.

§ 10. Właściciele nieruchomości przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę, odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgłaszają do Urzędu Gminy na piśmie, telefonicznie lub drogą e-mail, najpóźniej do 7 dni po zaistnieniu zdarzenia.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 2597) oraz Uchwała Nr LII/439/2014 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 5871).

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe