Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/87/15 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 października 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/372/14 Rady Gminy Zebrzydowice z 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2014 r. poz. 3957), wprowadza się następujące zmiany:

- w Załączniku Nr 1 do Uchwały w Rozdziale 4 § 11 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Odpady zmieszane oraz pozostałości z segregowania odpadów - 2 razy w miesiącu,".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Henryk Franek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe