Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/91/15 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528 i 774.) Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej, za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Grunty, budynki lub ich części w zakresie działalności kulturalnej, o której mowa w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Cmentarze wraz z infrastrukturą, kapliczki i krzyże przydrożne.

4. Piwnice w budynkach mieszkalnych za wyjątkiem pomieszczeń zajętych na garaże, pomieszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

5. Strychy w budynkach mieszkalnych, za wyjątkiem zajętych na cele mieszkalne lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Grunty, budynki lub ich części i budowle wykorzystywane na wykonywanie statutowych zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Grunty, budowle i budynki lub ich części wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe systemy kanalizacji sanitarnej.

8. Pozostałe grunty, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone w ewidencji gruntów i budynków jako:

- drogi (oznaczone symbolem - dr) , z wyjątkiem dróg nie podlegających opodatkowaniu na podstawie art.2 ust.3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- tereny różne (oznaczone symbolem - Tr) zajęte pod pasy drogi granicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r..

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Henryk Franek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe