Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks Wójta Gminy Miedźno; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 11 września 2015r.

do porozumienia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących budowy chodników w drogach powiatowych

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy:

Gminą Miedźno z siedzibą w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25

reprezentowaną przez:

Piotra Derejczyka - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Andrzeja Klucznego

a

Powiatem Kłobuckim, z siedzibą w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Henryk Kiepura - Starosta Kłobucki

2. Maciej Biernacki - Wicestarosta Kłobucki

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Katarzyny Kurowskiej

§ 1.

Strony uzgadniają, że w porozumieniu z dnia 28 maja 2015 r. wprowadza się następującą zmianę: § 1. otrzymuje brzmienie:

Powiat jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji prowadzenie zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego:

1. budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą cz. F - 300.000 zł

2. przebudowy chodnika w ul. Jagiełły w Miedźnie - 370.000 zł".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla Powiatu i Gminy.

Gmina MiedźnoPowiat Kłobucki

Wójt Gminy


Piotr Derejczyk


Skarbnik Gminy


Andrzej Kluczny

Starosta Kłobucki


Henryk Kiepura


Wicestarosta Kłobucki


Maciej Biernacki


Skarbnik Powiatu


Katarzyna Kurowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe