Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Lelów

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelowie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 27 maja 2013 r. poz.3956) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXV/262/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 22 marca 2013 r. zmieniającą statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 24 marca 2014 r. poz. 1728),

2) uchwałą Nr XII/104/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 5109).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) §2, 3 i 4 uchwały Nr XXXVII/274/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelowie, które stanowią:

§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) §2 i 3 uchwały Nr L/386/2014 Rady Gminy Lelów z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelowie, które stanowią:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów oraz Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

3) § 2 i 3 uchwały Nr XII/104/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 5109) które stanowią:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów oraz Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lelów


Józef Stacherczak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe