Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 55/XI/2015 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 4 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 art. 41 ust 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm)

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5.5 tony włącznie: 811,00

b) powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie: 1058,00

c) powyżej 9 ton i mniej niż12 ton: 1.330,00

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- samochody dwuosiowe

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 15 ton

b) nie mniej niż 15 ton i więcej

1.810,00

2.164,00

1.922,00

2.338,00

- samochody trzyosiowe

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 19 ton

b) nie mniej niż 19 ton mniej niż 25 ton

c) nie mniej niż 25 ton i więcej

2.238.00

2.300,00

3.094,00

2.364,00

2.416,00

3.100,00

- samochody czteroosiowe i więcej

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 29 ton

b) nie mniej niż 29 ton i więcej

2.426,00

3.094,00

2.548,00

3.100,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3.5 tony do poniżej 12 ton: 1.742,00

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- ciągniki dwuosiowe

a) nie mniej niż 12 ton do 31 ton włącznie

b) powyżej 31 ton

1.630,00

2.272,00

2.396,00

2.426,00

- ciągniki trzyosiowe i więcej

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

b) powyżej 36 ton

2.396,00

3.100,00

2. 396,00

3. 100,00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

a) od 7 ton do poniżej 12 ton: 546,00

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

- przyczepy, naczepy jednoosiowe

a) nie mniej niż 12 ton i powyżej

1.218,00

1.306,00

- przyczepy, naczepy dwuosiowe

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

b) pow. 36 ton

1.316,00

2.126,00

1.478,00

2.338,00

- przyczepy, naczepy trzyosiowe i więcej

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie

b) pow. 36 ton

1.286,00

2.126,00

1.380,00

2.338,00

7. 7. Od autobusów

a) mniej niż 22 miejsc siedzących: 1.158,00

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc siedzących: 2.324,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 89/XXXVII/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Brol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe