Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 59/XI/2015 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 4 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Boronów niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Boronów dla jednostek, o których mowa w ust. 1 uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) przedszkolu - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Boronów,

3) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne prowadzące przedszkole, o którym mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały,

4) uczniu - należy przez to rozumieć wychowanka przedszkola, o którym mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały,

5) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Boronów,

6) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Boronów.

§ 3. 1. Dotacja z budżetu gminy przyznawana jest pod warunkiem, że organ prowadzący przedszkole złoży do Wójta - do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - wniosek o udzielenie dotacji rocznej zawierający następujące dane;

1) Nazwę organu prowadzącego wraz z adresem,

2) Nazwę przedszkola i adres,

3) Regon przedszkola

4) Planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do przedszkola w roku budżetowym, na który udzielana jest dotacja z podaniem liczby uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin oraz liczby uczniów niepełnosprawnych wg wag subwencji oświatowej i liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

5) Numer rachunku bankowego przedszkola.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy - 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy,

2) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy - 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy,

3) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola - w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę na dany rok budżetowy,

4) na ucznia, dla którego zgodnie z art.71b ust. 2a prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oprócz dotacji, o której mowa w pkt. 1 przekazuje się dotację w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę na dany rok budżetowy.

2. O wysokości kwoty dotacji należnej na jednego ucznia przedszkola Wójt informuje pisemnie organ prowadzący w terminie do 21 dni od dnia uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, a na ucznia niepełnosprawnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gminę metryczki subwencji oświatowej na rok bieżący.

§ 5. 1. Organ prowadzący zobowiązany jest do:

1) złożenia do 10 dnia każdego miesiąca informacji o rzeczywistej liczbie uczniów objętych dotacją według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja; wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2) rozliczenia wykorzystania dotacji do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji; wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

3) ostatecznego rozliczenia wykorzystania dotacji do 10 dni od dnia zakończenia prowadzenia przedszkola w trakcie roku budżetowego,

4) prowadzenia dokumentacji zawierającej bieżące informacje o rzeczywistej liczbie uczniów,

5) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków bieżących finansowanych z dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej,

6) zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, które powstały po wpisie do ewidencji placówek niepublicznych, zmian danych zawartych w Statucie przedszkola, a także we wniosku o udzielenie dotacji oraz w nazwie i numerze rachunku bankowego przedszkola.

2. Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o których mowa w ust.1 pkt 1 - 2 dotyczy także przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

§ 6. 1. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i przekazywana w trybie określonym w art. 90 ust.3c ustawy.

2. Do czasu ustalenia podstawy obliczenia dotacji, środki przekazywane będą zaliczkowo w wysokości podstawy z roku poprzedniego.

3. Po ustaleniu podstawy obliczenia dotacji przypadającej na jednego ucznia w bieżącym roku budżetowym następuje wyrównanie kwoty dotacji przekazywanej zaliczkowo. W przypadku przekazania dotacji w wysokości wyższej od należnej - kwota nadpłaty zostaje zaliczona w poczet dotacji należnej na następny miesiąc. W przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej - kwota ta zostaje wyrównana przy najbliższej wypłacie części dotacji rocznej.

4. W przypadku nieprzekazania informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Wójt przekazuje część dotacji przypadającej na dany miesiąc w wysokości ustalonej na podstawie ostatniej złożonej informacji.

5. W przypadku zmiany, w trakcie roku budżetowego, ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, zmianie ulega podstawa ustalania wysokości dotacji.

6. W związku ze zmianą liczby uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę następuje także zmiana podstawy ustalania wysokości dotacji na jednego ucznia. W okresie od stycznia do sierpnia włącznie obowiązuje liczba uczniów według stanu na dzień 1 stycznia, a od września do grudnia - według stanu na dzień 1 września roku budżetowego, w którym jest udzielana dotacja.

7. Gmina zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej organu prowadzącego o zmianie wysokości kwoty należnej dotacji w przypadkach wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

§ 7. 1. Gmina dokonuje weryfikacji rozliczenia wykorzystanej dotacji pod względem prawidłowości i zgodności z danymi zawartymi w informacjach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 złożonych przez organ prowadzący w ciągu roku, za który rozlicza dotację.

2. Ustalona kwota zobowiązania gminy z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola w terminie do ostatniego dnia lutego następnego roku budżetowego.

3. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885; z późn. zm.).

§ 8. 1. W przedszkolu Wójt może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa art. 90 ust. 3e ustawy.

2. Kontrola obejmuje:

1) weryfikację z dokumentacją przebiegu nauczania zgodności danych o licznie uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów,

2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem z art. 90 ust. 3d ustawy, w oparciu o dokumentację księgową, w tym dowody księgowe.

3. Do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 1 uprawnia pisemne, imienne upoważnienie dla kontrolującego, wystawione przez Wójta.

4. O przeprowadzeniu kontroli planowanej powiadania się organ prowadzący co najmniej 7 dni prze rozpoczęciem kontroli wraz z informacją o przedmiotowym i przewidywanym czasie kontroli.

5. Kontrole doraźne mogą być przeprowadzane bez uprzedniego powiadamiania o kontroli w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości lub innych okoliczności wskazujących na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

§ 9. W ramach kontroli przedszkole:

1. zapewnia warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli,

2. przedstawia na żądanie kontrolującego dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania kontrolnego, a także umożliwia sporządzanie kopii, odpisów i wyciągów z tych dokumentów,

3. udziela ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół w dwóch egzemplarzach z których jeden egzemplarz przekazuje organowi prowadzącemu przedszkole.

2. Organowi prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontroler czyni zapis w protokole.

6. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 11. 1. W razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości Wójt przekazuje organowi prowadzącemu przedszkole zalecenia pokontrolne w terminie 14 dni od zakończenia postępowania kontrolnego.

2. Organ prowadzący przedszkole jest zobowiązany poinformować Wójta o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od ich otrzymania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 13. Traci moc uchwała Nr 61/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Boronów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 4488).

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Brol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/XI/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 4 listopada 2015 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
Z BUDŹETU GMINY BORONÓW

_______________, dnia __________________

_________________________

(pieczęć organu prowadzącego)

Wójt Gminy

ul. Dolna 2

42-283 Boronów

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
Z BUDŹETU GMINY BORONÓW
NA ROK ______________

1) Nazwa i adres przedszkola :

2) Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji jednostek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Gminy w Boronowie

3) REGON przedszkola

4) Imię i nazwisko lub nazwa organu prowadzącego przedszkole

5) Ogółem planowana liczba uczniów : ____________________,

w tym:

· __________uczniów niepełnosprawnych (należy wskazać rodzaj niepełnosprawności określony w orzeczeniu);

· __________ uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

· __________ uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Boronów

4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego przedszkola, na który ma być przekazywana dotacja:

…............................................................................................................................................................

Zobowiązuję się do składania miesięcznej informacji o aktualnej rzeczywistej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który jest udzielana dotacja.

_________________________________

(podpis i pieczęć organu prowadzącego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/XI/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 4 listopada 2015 r.

____________________________________________________

(pieczęć)(miejscowość i data)

Wójt Gminy

ul. Dolna 2

42-283 Boronów

INFORMACJA
o rzeczywistej liczbie uczniów według stanu na 1 _____________ 20____ roku

1. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego:

_____________________________________________________________________

2. Pełna nazwa i adres przedszkola niepublicznego:

_____________________________________________________________________

3. Nr rachunku bankowy przedszkola właściwego do przekazania dotacji:

_____________________________________________________________________

4. Lista uczniów (bez uczniów niepełnosprawnych):

Lp

Nazwisko i imię ucznia

Data urodzenia ucznia

Miejsce zamieszkania

Uwagi

1

2

3

4

5

5. Liczba uczniów niepełnosprawnych wg wag w subwencji oświatowej:

a) _____________________

b) _____________________

c) _____________________

6. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem

rozwoju dziecka________________________

_______________________________

(pieczęć i podpis organu prowadzącego)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/XI/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 4 listopada 2015 r.

____________________________________________________

(pieczęć)(miejscowość i data)

Wójt Gminy

ul. Dolna 2

42-283 Boronów

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w okresie
od ___________________ do ______________________

Dane przedszkola niepublicznego:

Dane organu prowadzącego przedszkole niepubliczne:

Kwota dotacji otrzymanej w okresie od_________________ do ______________

Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność przedszkola niepublicznego sfinansowanych z dotacji w okresie objętych rozliczeniem:

Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych

Wynagrodzenia pozostałych pracowników i osoby fizycznej prowadzącej przedszkole

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy

Książki i inne zbiory biblioteczne

Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu

Sprzęt sportowy i rekreacyjny

Meble

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o których mowa w art. 90 ust.3d pkt.2 tiret e) ustawy

Inne - wymienić jakie:

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

Kwota dotacji niewykorzystanej

Oświadczam, że:

1. podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym,

2. środki otrzymane w formie dotacji podmiotowej w okresie od ___________________ do ______________________ na łączną kwotę __________________________ zostały wykorzystane na bieżącą działalność przedszkola niepublicznego zgodnie z art. 90 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

3. znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 168)

_______________________________

(pieczęć i podpis organu prowadzącego)

========================================================

Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji ( wypełnia Urząd Gminy Boronów)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

(data)(podpis i pieczęć upoważnionego pracownika JST)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe