Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Godów

z dnia 9 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Godów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Godów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w gminie Godów"

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie gminy Godów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w gminie Godów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 9 listopada 2015 r.

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie gminy Godów

§ 1. 1. Stypendium Wójta Gminy Godów, zwane dalej stypendium przyznawane jest za wysokie osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej oraz gimnazjów zamieszkałych na terenie gminy Godów.

2. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uczniów posiadających znaczne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

3. Stypendia przyznawane są za rok szkolny, za który złożono wniosek począwszy od roku szkolnego 2015/2016.

§ 2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się:

a) uczniowie - laureaci lub finaliści konkursu interdyscyplinarnego lub konkursu przedmiotowego, uczniowe, którzy w konkursach o charakterze wiedzowym, na szczeblu co najmniej powiatowym zajęli I, II lub III miejsce,

b) uczniowie, którzy legitymują się indywidualnymi osiągnięciami w zakresie zajeć artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, gdzie zajęli I, II lub III miejsce,

c) uczniowie, którzy legitymują się indywidualnymi osiągnięciami sportowymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym lub powiatowym, gdzie zajęli I, II lub III miejsce.

§ 3. 1. Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku, którego wzór określi Wójt Gminy Godów stosownym zarządzeniem.

2. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

a) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza,

b) wychowawca klasy,

c) rodzic lub opiekun prawny ucznia.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wniosek o przyznanie stypendium" w Urzędzie Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta w terminie do 30 czerwca każdego roku.

4. Do wniosku dołącza się poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w § 2 oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będa rozpatrywane.

§ 4. 1. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia określa uchwała budżetowa Gminy Godów.

2. Indywidualna wysokość stypendium może wahać się od 100 do 1000 zł.i jest uzależniona od:

a) rangi osiągniętego wyniku,

b) kwoty ustalonej na ten cel w budżecie gminy,

c) liczby wniosków kwalifikujących się do przyznania stypendium.

§ 5. 1. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Godów, zwany dalej Wójtem po zapoznaniu się z opinią komisji stypendialnej.

2. Komisję, o której mowa w ust. 1 powołuje Wójt, a w jej skład wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel Rady Gminy Godów oraz co najmniej dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy Godów.

3. Prace Komisji koordynuje jej Przewodniczący, zaś obsługę administracyjną zapewnia Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej.

4. Komisja rozpatruje wnioski najpoźniej do 15 sierpnia, rozstrzygnięcia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

§ 6. 1. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. O odmowie przyznania stypendium Wójt informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji.

§ 7. 1. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Godów.

2. Uroczystego wreczenia stypendiów dokonuje Wójt na sesji Rady Gminy Godów.

§ 8. 1. Stypendium wypłacane jest jednorazowo gotówką w kasie banku wskazanego przez Urząd Gminy Godów lub przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty sesji Rady Gminy Godów, o której mowa w § 7 ust. 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe