Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 89/XV/2015 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.885 z późn. zm.),

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. 1. W uchwale nr 30/VI/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2015 rok, wprowadza się nastepujące zmiany:

1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w wysokości 2 691 955,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie ogółem 300 000,00 zł,

- zaciąganych kredytów w kwocie ogółem 1 850 970,24 zł,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - w kwocie 540 985,14 zł"

2) Załącznik nr 1 do uchwały "Dochody budżetu Gminy Konopiska na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 2 do uchwały "Wydatki budżetu Gminy Konopiska na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 3 do uchwały "Przychody i rozchody na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 4 do uchwały "Wykaz inwestycji gminnych na rok 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 8 do uchwały "Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska w roku 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 10 do uchwały "Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 12 do uchwały "Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w roku 2015" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


Edward Bałdyga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89/XV/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 89/XV/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/XV/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 89/XV/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 89/XV/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 89/XV/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 89/XV/2015
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe