Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Mszana

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515/ po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Mszana

uchwala:

§ 1. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do odbierania wszystkich zebranych przez właściciela nieruchomości w pojemnikach (kubłach) lub workach odpadów komunalnych, z uwzględnieniem ilości, rodzaju i pojemności tych pojemników i worków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana.

2. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) żużle i popioły paleniskowe,

3) papier,

4) metal,

5) tworzywa sztuczne,

6) szkło,

7) opakowania wielomateriałowe,

8) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady remontowe, budowlane i rozbiórkowe pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych,

12) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

13) przeterminowane leki i chemikalia,

14) zużyte baterie i akumulatory.

3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierana będzie każda ilość następujących odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowania wielomateriałowe

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji,

4) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) odpady remontowo, budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: wełna mineralna, styropian z prac budowlanych oraz gruz budowlany, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych.

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory.

4. Pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach (kubłach) oraz żużli i popiołów paleniskowych gromadzonych w pojemnikach (kubłach) odbywać się będzie z terenu nieruchomości nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Pozbywanie się żużli i popiołów paleniskowych gromadzonych w pojemnikach (kubłach) odbywać się będzie z terenu nieruchomości 1 raz w miesiącu (okres letni od 1 kwietnia do 31 października) oraz 2 razy w miesiącu (okres zimowy od 1 listopada do 31 marca). Firma wyposaży nieodpłatnie mieszkańców w dodatkowe kubły do segregacji żużli i popiołu paleniskowego.

5. Odpady z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła oraz opakowania wielomateriałowe, gromadzone w odpowiednich workach, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana oddzielnie dla każdej frakcji, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz na miesiąc. Pozbywanie się odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji odbywać się będzie co najmniej 1 raz w miesiącu (okres zimowy od 1 listopada do 31 marca) oraz 2 razy w miesiącu (okres letni od 1 kwietnia do 31 października).

6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do PSZOK selektywnie zbierane odpady komunalne: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, które nie są zbierane w workach, a ich pozbycie się jest konieczne poza harmonogramem.

7. Odpady, które należy gromadzić na nieruchomości oddzielnie, tj.: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory i okresowo zwiększone ilości odpadów z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, właściciel nieruchomości zabudowanej zobowiązany jest zagospodarować w następujący sposób:

- przekazać do PSZOK zlokalizowanego na terenie Gminy Mszana w terminach i godzinach pracy punktu,

- przeterminowane leki wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach lub do PSZOK,

- baterie należy wrzucać do oznaczonych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy Mszana, szkołach lub do PSZOK.

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz w roku. Ponadto odpadów tych właściciel nieruchomości może pozbywać się dostarczając je bezpośrednio do PSZOK znajdującego się na terenie Gminy Mszana.

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest na bieżąco w PSZOK. Dodatkowo w przypadku odpadów takich jak: zmywarki, lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki elektryczne lub inne zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne większych rozmiarów niż wymienione, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz w roku (w trakcie 'akcji wystawka' z wielkogabarytami).

10. Odpady budowlane pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z budów, rozbiórek i remontów budynków, podlegają bezpośredniemu dostarczeniu do PSZOK znajdującego się na terenie Gminy Mszana. Ponadto odpadów tych właściciel nieruchomości może pozbywać się po zapełnieniu udostępnionego przez przedsiębiorcę kontenera na odpady za dodatkową odpłatnością.

11. Informację o lokalizacji i godzinach otwarcia PSZOK podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Mszana oraz na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczania nieodpłatnie właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz do odbierania worków wypełnionych w co najmniej 50% ich pojemności.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów, aby nie powodowały one zagrożenia bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

§ 3. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

1. Wszystkie odpady komunalne wyszczególnione w § 1 ust. 2 i 3 będą poddawane w pierwszej kolejności odzyskowi, natomiast pozostałe odpady nie nadające się do odzysku, będą unieszkodliwiane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach /Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm./.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać odebrane odpady od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadkach o których mowa w art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. u utrzymaniu czystości i porządku w gminach / t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm./ oraz art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpady te można przekazać do instalacji zastępczych, znajdujących się w regionie III gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK.

1. W przypadku nieodebrania odpadów w terminie przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów, właściciel nieruchomości, najpóźniej w terminie 3 dni od daty planowanego odbioru, zawiadamia o tym telefonicznie Urząd Gminy w Mszanie - Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych lub bezpośrednio przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności: adres nieruchomości i rodzaj nieodebranych odpadów.

2. W przypadku, kiedy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne spowoduje uszkodzenia bądź zniszczenie pojemnika na odpady lub wyrządzi inną szkodę (w nawierzchni terenu, ogrodzeniu, budynku itp.) właściciel nieruchomości, którego ta szkoda dotyczy powinien zgłosić ten fakt bezpośrednio przedsiębiorcy lub za pośrednictwem Urzędu Gminy. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności:

- adres nieruchomości,

- dane właściciela nieruchomości tj. imię i nazwisko, telefon kontaktowy,

- charakter uszkodzeń,

- opis wydarzenia (data zniszczenia, kto zniszczył, w jakich okolicznościach doszło do zniszczenia),

- oczekiwania właściciela nieruchomości.

3. W przypadku nieuprzątnięcia bądź zanieczyszczenia terenu w trakcie załadunku odpadów na pojazd właściciel nieruchomości zawiadamia o tym telefonicznie Urząd Gminy w Mszanie - Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.

4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego PSZOK właściciel nieruchomości powinien ten fakt zgłosić telefonicznie lub pisemnie do Urzędu Gminy w Mszanie - Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/12/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Andrzej Kaperczak


Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2015
Rady Gminy Mszana
z dnia 29 października 2015 r.

Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Gminie Mszana

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Gminie Mszana, zwanymi dalej PSZOK.

2. PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest w Mszanie przy ulicy Ks. Tuskera 1.

3. PSZOK czynny jest w każdą sobotę (za wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach 11.00 - 15.00

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik firmy której powierzono prowadzenie punktu.

5. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.

6. Odpady od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mszana przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

7.1. PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mszana.

7.2. Właściciele nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązani są do okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mszana za bieżący okres rozliczeniowy.

§ 2. 1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

1) odpady komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowania wielomateriałowy,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

4) zużyte opony samochodowe dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) odpady remontowe, budowlane i rozbiórkowe pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory.

2. Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1) odpady zawierające azbest,

2) zmieszane odpady komunalne,

3) części samochodowe, zderzaki, tapicerka samochodowa, kokpity oraz inne odpady pochodzące od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

3. Odpady remontowo, budowlane i rozbiórkowe powstające na terenie nieruchomości na skutek prowadzonych prac przez specjalistyczną firmę remontową, należy przekazywać za jej pośrednictwem, która to firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie, wywóz i utylizację na swój koszt.

§ 3. 1. Odpady wymienione w § 2 ust. 1 gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach
i kontenerach oraz pomieszczeniach, chroniących zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów.

2. Mieszkaniec dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach.

3. Umieszczenie dostarczonych odpadów będzie się odbywać pod nadzorem pracownika firmy.

§ 4. 1. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zanieczyszczone ani zmieszane.

2. Odpady niebezpieczne płynne: farby, lakiery, smary, oleje itp. powinny znajdować się
w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety.

3. Rodzaje odpadów wymienione w § 2 ust. 1 przyjmowane do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Mszana. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika firmy na formularzu przyjęcia odpadu.

§ 5. 1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 2 ust. 1

§ 6. 1. Obsługujący PSZOK w Gminie Mszana, prowadzi rejestr przyjęcia odpadów do PSZOK.

2. Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w sytuacji, gdy istnieją przesłanki, że odpady pochodzą od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub z terenu innej gminy.

§ 7. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów,

2) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,

3) na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 8. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik w godzinach pracy PSZOK lub pracownik Urzędu Gminy w Mszanie pod numerem telefonu 32/ 4759747, 4759748 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

§ 9. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Gminy Mszana w zakładce "Gospodarka odpadami".


Uzasadnienie

Dnia 1 lutego 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą m.in. zmieniono zapisy w art. 6r pkt 3, 3b-d wprowadzające konieczność określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Projekt przedmiotowej uchwały szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Mszana w ramach opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim.

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe