Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/205/15 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 12 pkt 7), art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na: budynki kultury fizycznej, budowle sportowe i rekreacyjne oraz ogólnodostępne place zabaw dla dzieci i młodzieży, inne niż określone w art. 7 ust. 1 pkt 5) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. W rozumieniu niniejszej Uchwały określenie:

1) budynek kultury fizycznej,

2) budowle sportowe i rekreacyjne,

oznaczają obiekty tak sklasyfikowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.)
i będące jednocześnie budynkami albo budowlami w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

3) ogólnodostępne place zabaw dla dzieci i młodzieży oznacza wydzielone i dostępne nieodpłatnie dla wszystkich miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci i młodzieży wyposażone w obiekty małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) takie jak np. piaskownice, huśtawki, drabinki.

§ 2. Jeżeli ze zwolnienia korzysta podatnik, będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.
z 2007r. Dz.U. Nr 59, poz. 404 z późn zm.), zwolnienie, o którym mowa w § 1 Uchwały, odbywa się zgodnie z przepisami:

- rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013r.);

- rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352/9 z dnia 24.12.2013r.).

§ 3. 1. W przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości, określonego w § 1 ust. 1 Uchwały, jest on zobowiązany, w terminie do dnia 31 stycznia 2016r.,
do przedłożenia Prezydentowi Miasta Mysłowice deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. W przypadku osób fizycznych,
na obowiązujących w danym roku podatkowym formularzach z wykazem nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz zwolnionych na podstawie
§ 1 ust. 1 Uchwały. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 stycznia 2016r. lub też po tym dniu zaistniało zdarzenie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych -
w/w deklarację, a w przypadku osób fizycznych - informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 powołanej ustawy.

2. Poza dokumentacją, o której mowa w ust. 1, podatnicy o których mowa w § 2 Uchwały składają w terminie wyznaczonym w ust. 1:

1) jeśli zwolnienie udzielane jest jako pomoc de minimis na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013r.), o którym mowa w § 2 Uchwały:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu sporządzonym według wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn.zm.);

2) jeśli zwolnienie udzielane jest jako pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z dnia 24.12.2013r.), o którym mowa w § 2 Uchwały:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące
w szczególności podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie - na formularzu sporządzonym według wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe